Log in | วันเสาร์ที่ 24 ส.ค. 2562 | 21:04 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : ตฤณกร พวงวรินทร์ วันที่ : 9 ก.พ. 2560 เวลา : 10:18 น.

การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านคำพื้นฐานเรื่องบทร้อยกรองช่วยคิด พิชิตคำพื้นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการอ่า

เมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้วิจัย นางตฤณกร พวงวรินทร์ ปีการศึกษา 2558 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อสร้าง และหาประสิทธิภาพของสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านคำพื้นฐาน เรื่อง บทร้อยกรองช่วยคิดพิชิตคำพื้นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 802)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ก่อนเรียน และหลังเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านคำพื้นฐาน เรื่องบทร้อยกรองช่วยคิดพิชิตคำพื้นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 63)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านคำพื้นฐาน เรื่องบทร้อยกรองช่วยคิดพิชิตคำพื้นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 1 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 35 คน ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่1) หนังสือส่งเสริมการอ่านคำพื้นฐาน เรื่องบทร้อยกรองช่วยคิดพิชิตคำพื้นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6จำนวน 5 เล่ม2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านคำพื้นฐาน เรื่องบทร้อยกรองช่วยคิดพิชิตคำพื้นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ รวมคะแนนเต็ม40 คะแนน4)แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านคำพื้นฐาน เรื่องบทร้อยกรองช่วยคิดพิชิตคำพื้นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)และค่าที (t – test)แบบ Dependent ผลการศึกษา พบว่า 1. ผลการหาประสิทธิภาพ E1 / E2 ของหนังสือส่งเสริมการอ่านคำพื้นฐาน เรื่องบทร้อยกรองช่วยคิดพิชิตคำพื้นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการหาประสิทธิภาพได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 84.00 / 83.07ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80 / 80 ที่ตั้งไว้ 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านคำพื้นฐาน เรื่องบทร้อยกรองช่วยคิดพิชิตคำพื้นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านคำพื้นฐาน เรื่องบทร้อยกรองช่วยคิดพิชิตคำพื้นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวม พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด( = 4.51)

 
ตอบโดย : somponr
วันที่ : 31 มี.ค. 2560
เวลา : 13:03 น.
คำตอบที่ 1

คาสิโนออนไลน์