Log in | วันศุกร์ที่ 23 ส.ค. 2562 | 21:42 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : SuwanneeIntara วันที่ : 31 ม.ค. 2560 เวลา : 14:20 น.

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงมาตราตัวสะกด

                           ชื่อผลงาน          รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงมาตรา

                                                   ตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

                                                   โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

                           ชื่อผู้วิจัย            สุนารี  คงหาญ

หน่วยงานที่สังกัด  โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน จังหวัดระนอง

ปีการศึกษา             2558

 

บทคัดย่อ

 

                          รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 28 คน เนื่องจากโรงเรียนได้กำหนดนโยบายการจัดชั้นเรียนแบบคละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนทั้ง 3 ห้องเรียนจึงมีคุณลักษณะคล้ายคลึงกัน ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจับฉลากเอา  1 ห้องเรียน จากทั้งหมด 3 ห้องเรียนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงมาตราตัวสะกด แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงมาตราตัวสะกด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราตัวสะกด เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัย 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงมาตราตัวสะกด เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงมาตราตัวสะกด โดยใช้สถิติร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (E1/E2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงมาตราตัวสะกด โดยใช้ Paired -Samples t-test และ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงมาตราตัวสะกด โดยใช้ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น (Cronbach’s coefficient of alpha) ผลการวิจัย พบว่า

                        1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 87.23/86.55 ตามเกณฑ์ 80/80

                        2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                        3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.60

 

 
ตอบโดย : somponr
วันที่ : 31 มี.ค. 2560
เวลา : 12:56 น.
คำตอบที่ 1

คาสิโนออนไลน์