Log in | วันเสาร์ที่ 24 ส.ค. 2562 | 8:17 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : Assist Ssruic วันที่ : 24 ม.ค. 2560 เวลา : 9:51 น.

ทุนเรียนฟรีมีงานทำ ระดับปริญญาโท(สควค.) ของ วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
International College, Suan Sunandha Rajabhat University
(ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)

เปิดสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา
ทุน โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท
ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2560

.
**เรียนฟรีตลอดหลักสูตร**
**จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครูในสังกัด สพฐ.**
**มีการติวภาษาอังกฤษก่อนสอบให้เป็นกรณีพิเศษ**

.
สาขาที่เปิดรับ
1.ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ)
*คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
คอมพิวเตอร์ฯ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ หรือ 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
.
2.ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา
*คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาเคมี สาขาชีววิทยา 
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
.
ระยะเวลาการรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ ถึงศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560
อ่านรายละเอียดและสมัครออนไลน์ 
www.dpstcenter.org/psmt
.
มีเงินสนับสนุน
-ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
-ค่าหนังสืออ่านประกอบ
-ค่าใช้จ่ายสนับสนุนวิทย่นิพนธ์
-ค่าคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
.
สอบถามเพิ่มเติม 
ศูนย์วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา 
โทร. 034-964946 กด 0