Log in | วันเสาร์ที่ 24 ส.ค. 2562 | 11:34 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : Poovararat วันที่ : 17 ม.ค. 2560 เวลา : 21:14 น.

ผลสัมฤทธิ์และความคงทนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง My Hometown ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผลงานวิจัย	  ผลสัมฤทธิ์และความคงทนทางการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง My Hometown ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT
ชื่อ-ชื่อสกุลผู้วิจัย นางวันดี จุลนันโท
ปีที่ทำวิจัย	2558
---------------------------------------------------------------------

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง My Hometown ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 2) เปรียบเทียบความคงทนทางการเรียนรู้รายวิชาภาษา
อังกฤษ เรื่อง My Hometown ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ประชากร
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2558 จำนวน 40 คนซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็น
หน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT จำนวน 5 แผน 2) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษแบบปรนัยเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือกซึ่งเป็นแบบทดสอบคู่ขนานก่อนและหลังได้
รับการจัดการเรียนรู้จำนวน 2 ฉบับ ฉบับละ 20 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติที 
(t-test)
ผลการวิจัยพบว่า
1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง My Hometown ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบ 4 MAT แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความคงทนทางการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง My Hometown ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนไม่แตกต่าง
กับหลังเรียน 2 สัปดาห์ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT