Log in | วันเสาร์ที่ 1 ส.ค. 2558 | 14:47 น.
 
 
   
โพสโดย : supala วันที่ : 2 พ.ย. 2554 เวลา : 19:16 น.

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนกันตทาราราม

 

 

 

 

 

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ 

โรงเรียนกันตทาราราม

 

ผู้ประเมิน นางปราณี  ศรีโชค   ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตทาราราม

ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2553

 

บทคัดย่อ

  การประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้โรงเรียนกันตทาราราม มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้โรงเรียนกันตทาราราม ปีการศึกษา 2553 ใน 4ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต และเพื่อประเมินความพึงพอใจการดำเนินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้โรงเรียนกันตทาราราม โดยใช้การประเมินตามรูปแบบการประเมิน CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) และคณะ ประชากรที่ใช้ในการประเมิน จำนวน 224 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอน14 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 99 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6จำนวน 99 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม จำนวน 3 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

 ผลการประเมิน พบว่า

 1. ด้านบริบท (Context) ในภาพรวมมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีเท่ากัน 3 ข้อ ได้แก่ โครงการสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของโรงเรียน และโครงการเป็นไปตามความต้องการของครูบุคลากรและนักเรียน มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา มีเท่ากัน 2 ข้อ ได้แก่ โครงการสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร และโครงการสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของโรงเรียน มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ โครงการได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองและชุมชน มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

 2. ด้านปัจจัย (Input) ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากร และนักเรียนให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรตระหนัก และให้ความสำคัญกับโครงการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้การสนับสนุนในการดำเนินโครงการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

 3. ด้านกระบวนการ (Process) ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก             เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน 3 ข้อ ได้แก่ โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและมีการมอบหมายงานในการปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน คณะกรรมการเยี่ยมชั้นเรียน สังเกตการสอน ตรวจผลงานนักเรียน และตัดสินการประกวดห้องเรียน และโรงเรียนนำข้อมูลจากการรายงานไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโดยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ โรงเรียนสร้างความตระหนักให้ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นความสำคัญของโครงการโดยการประชุม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มีเท่ากัน 3ข้อ ได้แก่ โรงเรียนประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และร่วมกันวางแผนการดำเนินโครงการแก่ผู้เกี่ยวข้อง โรงเรียนประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการสรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้โรงเรียน   กันตทาราราม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

 4. ด้านผลผลิต (Product) ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนมีความสะอาด สวยงาม ร่มรื่น และปลอดภัย มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ โรงเรียนมีอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ โรงเรียนเป็นที่ยอมรับและได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัด มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

 5. การประเมินความพึงพอใจของโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้โรงเรียนกันตทารารามในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และ แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน มีประโยชน์ต่อครู นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น และปลอดภัย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ นักเรียนใช้อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

 

 

 

 

 
ตอบโดย : I Love You
วันที่ : 7 พ.ย. 2554
เวลา : 13:11 น.
คำตอบที่ 1

ตัวเล็กจังเลยครับ

 

 
ตอบโดย : supala
วันที่ : 8 พ.ย. 2554
เวลา : 12:22 น.
คำตอบที่ 2

แก้ไขแล้วครับ