Log in | วันพุธที่ 19 มิ.ย. 2562 | 15:49 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : Poovararat วันที่ : 22 พ.ย. 2559 เวลา : 20:40 น.

ผลสัมฤทธิ์และความคงทนทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Amazing Songkhla

ชื่อผลงานวิจัย ผลสัมฤทธิ์และความคงทนทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Amazing Songkhla ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT
ชื่อ-ชื่อสกุลผู้วิจัย นางวันดี จุลนันโท
ปีที่ทำวิจัยเสร็จ 2558

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Amazing Songkhla ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 2) เปรียบเทียบความคงทนทางการเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษเรื่อง Amazing Songkhla ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2558 จำนวน 40 คนซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT จำนวน 7 แผน 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษแบบปรนัยเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือกซึ่งเป็นแบบทดสอบคู่ขนานก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้
จำนวน 2 ฉบับ ฉบับละ 20 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติที (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Amazing Songkhla ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความคงทนทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Amazing Songkhla ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนไม่แตกต่างกับหลังเรียน 2 สัปดาห์ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT