Log in | วันจันทร์ที่ 24 มิ.ย. 2562 | 15:53 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : สิรินทิพย์ ทรัพย์แสนเจริญ วันที่ : 24 ต.ค. 2559 เวลา : 6:10 น.

ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บทคัดย่อ

 

                การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  สร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ                 2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มตัวอย่าง  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้าน                ทุ่งมะขามป้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตรัง เขต  1 จำนวน 19 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย  1)  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 5 เล่ม  2)  แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  การอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 22 แผน  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  จำนวน  40  ข้อ  4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย(m) ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(σ) และค่า t-test

ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

                1.   แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพของกระบวนการ และประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์ เท่ากับ 82.29/80.52  

             2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 

  1. 3.   นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  อยู่ในระดับมากที่สุด

 

บทคัดย่อ

 

                การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  สร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ                 2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มตัวอย่าง  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้าน                ทุ่งมะขามป้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตรัง เขต  1 จำนวน 19 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย  1)  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 5 เล่ม  2)  แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  การอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 22 แผน  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  จำนวน  40  ข้อ  4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย(m) ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(σ) และค่า t-test

ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

                1.   แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพของกระบวนการ และประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์ เท่ากับ 82.29/80.52  

             2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 

  1. 3.   นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  อยู่ในระดับมากที่สุด