Log in | วันอังคารที่ 4 ส.ค. 2558 | 14:22 น.
 
 
   
โพสโดย : ภาตีเมาะ ดือรามะ วันที่ : 26 ก.ย. 2554 เวลา : 15:51 น.

รายงานการจัดทำและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระก

 บทคัดย่อ

            การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีดังนี้

1. เพื่อให้ศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนที่จัดทำขึ้น 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนก่อนเรียนและผลการเรียนหลังเรียนหลังจากใช้เอกสาร ประกอบการเรียน 

3.  เพื่อให้ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน

 ผลการศึกษาปรากฏผลสรุปได้ดังนี้

                                1)  การศึกษาผลการเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียน ปรากฏว่า ผลการเรียนของนักเรียนระหว่างเรียน ได้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ ตามสมมติฐานที่กำหนดไว้คือ 80/80

                                2)  ผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในการใช้เอกสารประกอบการเรียนปรากฏว่าผลการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

                                3)  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนปรากฏว่า นักเรียนมีความพึงพอใจเฉลี่ยมากที่สุด

                         เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ เอกสารประกอบการเรียน  ซึ่งประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน  กิจกรรม  และแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 3  เล่ม แบบประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญ  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิธีดำเนินการศึกษาประกอบด้วยกลุ่มประชากร การสร้างและการพัฒนาเครื่องมือในการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา  การใช้สถิติที่ใช้ในการศึกษาและเกณฑ์ในการประเมินนวัตกรรม

                       ข้อเสนอแนะในการศึกษาสำหรับผู้ศึกษาเห็นว่านอกจากจะทำเอกสารประกอบการเรียนแล้ว  อาจจะสร้างนวัตกรรมในรูปแบบอื่นได้อีก ส่วนเพื่อนครูสามารถที่จะจัดทำเอกสารประกอบการเรียนได้ไม่ยาก   โดยดำเนินการตามหลักวิชาการและสามารถทำได้ทุกกลุ่มสาระที่สอน  และอาจจะทำสื่อให้นักเรียนใช้ได้อย่างหลากหลาย