Log in | วันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค. 2562 | 9:57 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : kruke วันที่ : 17 ต.ค. 2559 เวลา : 20:35 น.

เผยแพร่ผลงาน

เรื่อง             รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและธรรมชาติรอบตัว

                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3            

ผู้ศึกษา         นางวาสนา   แสงเงิน

หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านกง  (ราษฎร์อุทิศ) 

                   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  1

ปีที่ศึกษา       2558

 

บทคัดย่อ

                                                                                                                            

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและธรรมชาติรอบตัว กลุ่มสาระ            การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ฉบับนี้

มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและธรรมชาติรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและธรรมชาติรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและธรรมชาติรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จำนวน 32 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือก           แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและธรรมชาติรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและธรรมชาติรอบตัว             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่             ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t – test dependent samples)             ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปและอภิปรายผลได้ ดังนี้

 

 

 

 

สรุปผล

              1.  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและธรรมชาติรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.04/86.15             ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

              2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและธรรมชาติรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา            ปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01

              3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและธรรมชาติรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.59, S.D. = 0.61)