Log in | วันพุธที่ 19 มิ.ย. 2562 | 12:49 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : jida วันที่ : 21 ก.ค. 2559 เวลา : 22:26 น.

การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ

ชื่อเรื่อง       การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ร่วมกับวิธีเรียนแบบร่วมมือ

ผู้วิจัย         นางงามตา  มีมาก   ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

                     โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)เทศบาลนครยะลา

ปีการศึกษา      2558

 

 

บทคัดย่อ

 

                 รายงานการวิจัย เรื่อง  การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ร่วมกับวิธีเรียนแบบร่วมมือได้กำหนดวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์  80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกับวิธีเรียนแบบร่วมมือและ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกับวิธีเรียนแบบร่วมมือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) สำนักการศึกษา เทศบาลนครยะลา ปีการศึกษา 2558 จำนวน 39 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับฉลากรายชื่อห้องเรียนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ1) แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนผลการวิจัยพบว่า

  1. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 89.56/88.25ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (80/80)
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ไทยก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกับวิธีเรียนแบบร่วมมือแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยพบว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกับวิธีเรียนแบบร่วมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกับวิธีเรียนแบบร่วมมือโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด