Log in | วันพุธที่ 19 มิ.ย. 2562 | 11:47 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : chamaiporn วันที่ : 24 มี.ค. 2559 เวลา : 15:17 น.

รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยวเสียงสั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภา

ชื่อเรื่อง       รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยวเสียงสั้น กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้ศึกษา        นางอารีย์  กรรณิกา

ปีที่ศึกษา     2557

 

บทคัดย่อ

 

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำที่ประสม
ด้วยสระเดี่ยวเสียงสั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างคะแนนสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยวเสียงสั้น กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยวเสียงสั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยประชากร
ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านกองแขก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2557 จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำที่ประสม
ด้วยสระเดี่ยวเสียงสั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 7 เล่ม 
แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 9 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ และแบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วย
สระเดี่ยวเสียงสั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบว่า

          1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยวเสียงสั้น กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 คือ 84.11/83.85

          2. นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยวเสียงสั้น กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและวิเคราะห์ความก้าวหน้าปรากฏว่ามีค่าคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ
36.16

          3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วย
สระเดี่ยวเสียงสั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52