Log in | วันพุธที่ 19 มิ.ย. 2562 | 16:02 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : tanda วันที่ : 13 มี.ค. 2559 เวลา : 9:20 น.

รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ธัญดา หนูพันธ์

 ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้วิจัย ธัญดา หนูพันธ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

สังกัด สานักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียน เรื่อง ตัวสะกด และคาควบกล้า โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 จานวน 30 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2. แผนการจัดการเรียนรู้ 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ t – test (Dependent Samples)

 

ผลการวิจัยพบว่า

 

1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 7 ชุด ได้เท่ากับ 83.38/82.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โดยรวมเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด

 
ตอบโดย : suwicha
วันที่ : 2 ส.ค. 2559
เวลา : 16:25 น.
คำตอบที่ 1

ดีจ้าา