Log in | วันพุธที่ 19 มิ.ย. 2562 | 15:49 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : chamaiporn วันที่ : 12 มี.ค. 2559 เวลา : 16:22 น.

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชุด คะน้า

ชื่อเรื่อง       รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
                  (งานเกษตร) ชุด คะน้าอินทรีย์ผักยอดนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้ศึกษา        นายณัฐกิตติ์  กันทะศร

ปีที่ศึกษา     2557

 

บทคัดย่อ

 

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชุด คะน้าอินทรีย์ผักยอดนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ระหว่างคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชุด คะน้าอินทรีย์ผักยอดนิยม และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชุด คะน้าอินทรีย์ผักยอดนิยม ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสันป่าข่า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)
ชุด คะน้าอินทรีย์ผักยอดนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 7 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้
จำนวน 9 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(งานเกษตร) ชุด คะน้าอินทรีย์ผักยอดนิยม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบว่า

 1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) 
  ชุด คะน้าอินทรีย์ผักยอดนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
  คือ 83.40/82.36
 2. นักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) 
  ชุด คะน้าอินทรีย์ผักยอดนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่า
  ก่อนเรียน โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและวิเคราะห์ความก้าวหน้าปรากฏว่ามีค่าคะแนนความก้าวหน้า
  เฉลี่ยร้อยละ 38.75
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพแ
  ละเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชุด คะน้าอินทรีย์ผักยอดนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับ
  พึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70