Log in | วันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค. 2562 | 9:16 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : poncanawan วันที่ : 12 มี.ค. 2559 เวลา : 16:10 น.

รายงานการพัฒนาและผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ภรชนาวัณย์ พรหมอนุมัติ

รายงานการพัฒนาและผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอนในหนังสือไทย ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผู้วิจัย : ภรชนาวัณย์ พรหมอนุมัติ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช