Log in | วันจันทร์ที่ 17 มิ.ย. 2562 | 8:12 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : bjeim วันที่ : 10 มี.ค. 2559 เวลา : 17:18 น.

เผยแพร่ นางสาวฐิติมา โสนารถ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษา นางสาวฐิติมา โสนารถ

ระยะเวลาศึกษา ปีการศึกษา 2558

 

บทคัดย่อ

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

                  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ที่กำลังศึกษา      ใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2558 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี จำนวน 33 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 9 เล่ม  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาไทย  เรื่อง คำในมาตราตัวสะกด  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  3  ตัวเลือก  จำนวน 30  ข้อ 3) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง คำในมาตราตัวสะกด  จำนวน 11 แผน ใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมง  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบการศึกษาแบบ One Group Pretest Posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า t (t – test)

ผลการศึกษาพบว่า

1. แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดโดยมีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.92/83.13  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาไทย เรื่อง คำในมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมาก  (= 4.21, S.D. = 0.62)