Log in | วันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค. 2562 | 9:27 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : ratreetia วันที่ : 19 ก.พ. 2559 เวลา : 11:44 น.

เอกสารประกอบการเรียน วิชางานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ง30283 เรื่องการประดิษฐ์ถังขยะจากเศษไม้อัด สำหรับน

ชื่อเรื่อง

เอกสารประกอบการเรียน วิชางานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ง30283

เรื่องการประดิษฐ์ถังขยะจากเศษไม้อัด  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม

ศึกษาปีที่ 4

ผู้ศึกษา

นายสยาม  รัตนเพชร

ปีที่พิมพ์

2558


บทคัดย่อ

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน               วิชางานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ง 30283  เรื่องการประดิษฐ์ถังขยะจากเศษไม้อัด  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2558 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม  ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                      โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม อำเภอศรีสำโรง  จังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2558 จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ

                 ผลการศึกษาพบว่า  เอกสารประกอบการเรียน วิชางานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ง30283             เรื่องการประดิษฐ์ถังขยะจากเศษไม้อัด  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขุนไกร  พิทยาคม ปีการศึกษา 2558 มีประสิทธิภาพ E1 / E2 เท่ากับ 80.80/80.93 ตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากที่ใช้เอกสารประกอบการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ                       ที่ระดับ .05 ในด้านความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน พบว่า นักเรียน                มีความพึงพอใจในระดับ มาก หลังจากที่ได้เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน