Log in | วันจันทร์ที่ 24 มิ.ย. 2562 | 16:21 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : Hercules วันที่ : 11 ก.พ. 2559 เวลา : 7:29 น.

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2010
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้ศึกษา           ธราพงษ์ ถวิลการ

ชื่อหน่วยงาน     โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง

                     สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา

ปีที่ศึกษา         2557

                                                       บทคัดย่อ

          รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความมุ่งหมายของการศึกษาดังนี้ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา จำนวน 34 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 7 เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) การหาค่าความยากง่าย (p) อำนาจจำแนก (r) ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient - ) ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ (E1/E2)  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย (    ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ ค่าที (t – test)

ผลการศึกษาพบว่า

1. แบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.83/82.06 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ ตั้งไว้ 80/80

2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ .62        

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.44