Log in | วันพุธที่ 19 มิ.ย. 2562 | 11:54 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : chamaiporn วันที่ : 6 ก.พ. 2559 เวลา : 11:50 น.

รายงานการพัฒนาเอกสารประการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง ผักโข

ชื่อเรื่อง        รายงานการพัฒนาเอกสารประการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง ผักโขมวิถีอินทรีย์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้ศึกษา         นางสาวตรียุคล  กาขาว

ปีที่ศึกษา       2557

 

บทคัดย่อ

 

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง ผักโขมวิถีอินทรีย์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ระหว่างคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง ผักโขมวิถีอินทรีย์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)
เรื่อง ผักโขมวิถีอินทรีย์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง ผักโขมวิถีอินทรีย์ สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 7 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 9 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จำนวน 30 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง ผักโขมวิถีอินทรีย์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบว่า

 1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) 
  เรื่อง ผักโขมวิถีอินทรีย์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 คือ 83.42/82.53
  สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
 2. นักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)
  เรื่อง ผักโขมวิถีอินทรีย์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
  โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและวิเคราะห์ความก้าวหน้าปรากฏว่ามีค่าคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ 40.13
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระ
  การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง ผักโขมวิถีอินทรีย์ 
  อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62