Log in | วันพุธที่ 19 มิ.ย. 2562 | 15:49 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : chart-k วันที่ : 28 ม.ค. 2559 เวลา : 13:43 น.

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สุชาติ กลิ่นเขียว

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต ส่งเสริมทักษะการใช้ 

                          โปรแกรม Microsoft Word 2007 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5         

ผู้ศึกษา                  นายสุชาติ   กลิ่นเขียว

สถานศึกษา          โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด เทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ปีการศึกษา           2557

 

               การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต ส่งเสริมทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Word  2007 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต ส่งเสริมทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Word  2007 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา    ปีที่ 5  (3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต ส่งเสริมทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Word  2007  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด เทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยวิธีการจับสลาก

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3) แบบวัดความพึงพอใจ    สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่า t-test แบบ Dependent  groups

                 ผลการศึกษาพบว่า

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต ส่งเสริมทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Word  2007 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 81.30/82.40 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต ส่งเสริมทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Word  2007 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต ส่งเสริมทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Word  2007สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 อยู่ในระดับความพึงพอใจระดับมาก (x= 4.26, S.D.= 0.54)

โดยสรุป บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ได้พัฒนาขึ้นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เหมาะที่ จะนำไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้