Log in | วันอังคารที่ 22 ต.ค. 2562 | 8:08 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : Assist Ssruic วันที่ : 25 ม.ค. 2559 เวลา : 12:23 น.

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปี 59 แล้ววันนี้

ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาของ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
International College, Suan Sunandha Rajabhat University
Nakhon Pathom, Education Center
ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)
วันที่เปิดรับสมัคร : 5 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2559
................................................................................
การสมัครรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่2 
(หลักสูตรนานาชาติ: เรียนด้วยภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร)
วันที่เปิดรับสมัคร : 5 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2559

วิชาที่สอบ : วิชาภาษาอังกฤษ
วิธีที่สอบ : ข้อเขียน + สัมภาษณ์
สถานที่สอบ : วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
วุฒิที่รับสมัคร : ศึกษาระดับม.6 , ปวช. หรือเทียบเท่า

สาขาที่รับเข้าศึกษาต่อ :
- ศศ.บ. ธุรกิจการบิน / B.A. (Airline Business)
- ศศ.บ. การจัดการท่องเที่ยว / B.A. (Tourism Management)
- ศศ.บ. การโรงแรม (เอกการโรงแรม หรือ เอกธุรกิจภัตตาคาร) /
B.A. (Hotel and Hospitality Management)
(Major Hotel management , Major Restaurant Business)
- บธ.บ. บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ / B.B.A. (International Business)

วิธีการสมัคร:
1. สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองที่
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม (ส่วนงานการรับสมัคร แผนกประชาสัมพันธ์)
111/5 หมู่2 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170 โทร.082-5601365
 
2.ส่งเอกสารมายังวิทยาลัยทางไปรษณีย์
เอกสารที่ต้องเตรียม :
1.ใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมติดรูป 1 นิ้ว (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/1IikMia)
2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 1 ใบ พร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาบัตรประชาชน 1ใบ พร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาใบปพ. 4 เทอม หรือ 5 เทอม 1 ใบ
นำข้อ1-4 ใส่ซอง ส่งไปรษณีย์ จ่าหน้าซองมายัง :
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
(ส่วนงานการรับสมัคร แผนกประชาสัมพันธ์)
111/5 หมู่2 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170

* ส่งมาภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
สอบถามเพิ่มเติม : 034-964-946, 082-5601365 (ในเวลาราชการ)
www.ssruic.ssru.ac.th