Log in | วันพุธที่ 19 มิ.ย. 2562 | 11:58 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : ครูขอลีเย๊าะ เจะมามะ วันที่ : 21 ม.ค. 2559 เวลา : 17:50 น.

บทคัดย่อ การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ เรื่อง ชุดมหัศจรรย์การอ่านโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ

บทคัดย่อ
…………………………………………………………………………………………………………………………………
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์เรื่อง ชุดมหัศจรรย์การอ่านโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ จากการศึกษามีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์เรื่อง ชุดมหัศจรรย์การอ่านโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ๒) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยก่อนเรียนและหลังเรียน จากการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์เรื่อง ชุดมหัศจรรย์การอ่านโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๓) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์เรื่อง ชุดมหัศจรรย์การอ่านโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๒๕ คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ๑) แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์เรื่อง ชุดมหัศจรรย์การอ่านโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน จำนวน ๖ เล่ม ๓๐ แบบฝึก ๒) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วยการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์เรื่อง ชุดมหัศจรรย์การอ่านโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน จำนวน ๑๘ แผน ๓) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านคิดวิเคราะห์เรื่อง ชุดมหัศจรรย์การอ่านโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน จำนวน ๑ ฉบับ เป็นแบบปรนัย ชนิด ๔ ตัวเลือก จำนวน ๓๐ ข้อ ใช้ทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู้ ๔) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่ต่อแบบฝึกทักษะการอ่านิดวิเคราะห์เรื่อง ชุดมหัศจรรย์การอ่านโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Ratting Scale)จำนวน ๑ ฉบับ
ผลการศึกษาพบว่า ๑) ประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละมีประสิทธิภาพ เท่ากับ ๘๓.๓๙/ ๘๑.๓๓ ๒) เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านคิดวิเคราะห์ก่อนการจัดการเรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ๓) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์เรื่อง ชุดมหัศจรรย์การอ่านโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนอยู่ในระดับมากที่สุด

นางขอลีเย๊าะเจะมามะ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน