Log in | วันพุธที่ 19 มิ.ย. 2562 | 11:50 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : Little Klein วันที่ : 13 ม.ค. 2559 เวลา : 22:03 น.

ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด การสร้างคำในภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

การศึกษาผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชุดการสร้างคำในภาษาไทยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนสำเร็จรูป  ชุดการสร้างคำในภาษาไทยและศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้บทเรียนที่สร้างขึ้นก่อนและหลัง  รวมทั้งเพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนที่สร้างขึ้น  ประชากร  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนเทศบาล  5  เด่นห้า  ปีการศึกษา  2557  จำนวน  156  คน  กลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  2.4  จำนวน  32  คน  การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างอาศัยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  บทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  การสร้างคำในภาษาไทย  จำนวน  7  เล่ม  ได้แก่ เล่มที่  1  เรื่องพยางค์และคำ  เล่มที่  2  เรื่องคำมูล  เล่มที่  3  เรื่องคำประสม  เล่มที่  4  เรื่องคำซ้อน  เล่มที่  5  เรื่องคำซ้ำ   เล่มที่  6  เรื่องคำสมาส  เล่มที่  7  เรื่องคำสนธิ  ที่ผ่านมากระบวนการหาประสิทธิภาพเครื่องมือตามเกณฑ์  80/80  (E1 / E2)  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์จำนวน  35  ข้อ  เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย  4  ตัวเลือก  ผ่านกระบวนการหาค่าความยากง่าย  อำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมั่น  (0.50 - 0.70)  (0.79 - 0.96)  (0.859)  และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูปทั้ง  7  เล่ม  การวิเคราะห์ข้อมูลอาศัยคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์  สถิติที่ใช้  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  มาตราส่วนประมาณค่า  ค่าเฉลี่ยเทียบกับส่วนร้อยละโดยใช้สูตร  (E1 / E2)  กำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ  80/80  การจัดเก็บข้อมูลดำเนินการด้วยตนเอง 

 

                ผลการศึกษาพบว่า

                        1.  บทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  การสร้างคำในภาษาไทย  โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพเท่ากับ                           83.56 / 86.15  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  คือ  80/80

                2.  ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน  พบว่า  มีความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีค่าเฉลี่ย  4.60              ( = 4.60)  และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน 0.96

                3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  การสร้างคำในภาษาไทย  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  ( 4.56)  โดยนักเรียนมีความพึงพอใจบทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  การสร้างคำในภาษาไทย  เล่มที่  1  เรื่องพยางค์และคำ  สูงกว่าทุกเล่ม ( 4.66)  ส่วนเล่มที่  7  เรื่องคำสนธิ  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับต่ำกว่าทุกเล่ม  ( 4.50)

                โดยสรุปบทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  การสร้างคำในภาษาไทย  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ  สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  และผู้เรียนมีความพึงพอใจในการใช้บทเรียนสำเร็จรูปที่สร้างขึ้นในการเรียนรู้การสร้างคำในภาษาไทย  จึงสมควรแก่การนำไปเผยแพร่และขยายผลให้กว้างขวางต่อไป      

 
ตอบโดย :
วันที่ : 27 พ.ย. 2560
เวลา : 19:36 น.
คำตอบที่ 1

เก็ดคะ