Log in | วันพุธที่ 19 มิ.ย. 2562 | 12:15 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : kowit วันที่ : 12 ม.ค. 2559 เวลา : 14:27 น.

เผยแพร่ผลงาน-อาจารย์เพ็ญนี สุทธิพงษ์วิจิตร

ชื่อเรื่อง       ผลการสร้างเครื่องมือประเมินงานเกษตร เรื่องการปลูกผักสวนครัว สาระการเรียนรู้

                  การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ผู้เขียน        เพ็ญนี  สุทธิพงษ์วิจิตร

                  ตำแหน่ง       ครู              วิทยฐานะ    ครูชำนาญการพิเศษ

สังกัด           เทศบาลเมืองตะพานหิน อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพพิจิตร

     

บทคัดย่อ

 

                  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างเครื่องมือเครื่องมือประเมินงานเกษตร เรื่องการปลูกผักสวนครัว สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 2) ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือประเมินงานเกษตร เรื่องการปลูกผักสวนครัว สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) วัดประเมินผลการเรียนรู้งานเกษตร เรื่องการปลูกผักสวนครัว สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2558 โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร  จำนวน 62 คน

โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบวัดความรู้งานเกษตร เรื่องการปลูกผักสวนครัว สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 ฉบับ แบบวัดปฏิบัติงานเกษตรและแบบประเมินคุณลักษะอันพึงประสงค์มุ่งมั่นในการทำงานแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ค่าความยาก ค่าอำนาจจำแนก และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ

                  ผลการวิจัย พบว่า

                  1.เครื่องมือประเมินงานเกษตร เรื่องการปลูกผักสวนครัว สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี 3 ฉบับ

                  1.1 แบบทดสอบวัดความรู้งานเกษตร เรื่องการปลูกผักสวนครัว สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีลักษณะเป็นปรนัยชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จำนวน 1 ฉบับ 20 ข้อ

                  1.2 แบบวัดการปฏิบัติงานเกษตร จำนวน 1 ฉบับ 7 ข้อ

                  1.3 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์มุ่งมั่นในการทำงาน จำนวน 1 ฉบับ 10 ข้อ

                         

                  2.คุณภาพของเครื่องมือประเมินงานเกษตร เรื่องการปลูกผักสวนครัว สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

                  2.1 แบบทดสอบวัดความรู้งานเกษตร มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ตั้งแต่ .60-1.00 ค่าความยากอยู่ระหว่าง .20-.70 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .24-.79 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .95

                  2.2 แบบวัดการปฏิบัติ มีค่าอำนาจจำแนกของผู้ตรวจให้คะแนนการปลูกผักบุ้งจีนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง .350-.837 สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น เท่ากับ .808 ค่าอำนาจจำแนกของผู้ตรวจให้คะแนนการปลูกผักบุ้งจีนเฉลี่ย อยู่ระหว่าง .487-.754 สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น เท่ากับ .723

                  2.3 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์มุ่งมั่นในการทำงาน มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .348-.854 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ .739

                  3.ผลการวัดและประเมินการเรียนรู้งานเกษตร เรื่องการปลูกผักสวนครัว จำนวน  62  คน มีผลการเรียนอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยมร้อยละ 42.78 ระดับผลการเรียนอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ร้อยละ 15.23 ระดับผลการเรียนอยู่ในระดับคุณภาพดี ร้อยละ 17.24 ระดับผลการเรียนอยู่ในระดับคุณภาพค่อนข้างดี ร้อยละ 18.46  ระดับผลการเรียนอยู่ในระดับคุณภาพน่าพอใจ ร้อยละ 3.53 ระดับผลการเรียนอยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ ร้อยละ 2.76