Log in | วันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค. 2562 | 9:43 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : chamaiporn วันที่ : 6 ม.ค. 2559 เวลา : 12:12 น.

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง แ

ชื่อเรื่อง           รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(งานเกษตร) เรื่อง แตงกวาปลอดสารพิษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้ศึกษา           นายสุรนารถ  จันทร์รัตนาพงษ์

ปีที่ศึกษา         2557

 

บทคัดย่อ

 

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง แตงกวาปลอดสารพิษ สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)
เรื่อง แตงกวาปลอดสารพิษ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อ
การเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(งานเกษตร) เรื่อง แตงกวาปลอดสารพิษ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
นักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2557 จำนวน 43 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ได้แก่ เอกสารประกอบ
การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง แตงกวาปลอดสารพิษ 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 7 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 9 แผน แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง แตงกวา
ปลอดสารพิษ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบว่า

          1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(งานเกษตร) เรื่อง แตงกวาปลอดสารพิษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
คือ 82.73/81.94

          2. นักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(งานเกษตร) เรื่อง แตงกวาปลอดสารพิษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและวิเคราะห์ความก้าวหน้าปรากฏว่ามี
ค่าคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ 38.22

          3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง แตงกวาปลอดสารพิษ สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64