Log in | วันพฤหัสบดีที่ 14 พ.ย. 2562 | 3:06 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : Direkrit วันที่ : 29 ธ.ค. 2558 เวลา : 8:53 น.

รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่าน

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง                     จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ศึกษา           นางปิยะรัตน์   สัตย์นาโค

ปีที่ศึกษา         2557

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1)  พัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่มีต่อชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 7 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด  255 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง  สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 35 คน  ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย  (Simple  Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย (1) ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่าน จำนวน 4 เล่ม ได้แก่  เล่มที่ 1 เรื่องนิทานสุขหรรษา เล่มที่ 2 เรื่องเฮฮาคำคล้องจอง  เล่มที่ 3  เรื่องเริงร้องด้วยบทเพลง  และเล่มที่  4  เรื่องครื้นเครงเกมการอ่าน  (2) แผนการจัดการเรียนรู้  (คู่มือครู)  ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่าน จำนวน 16  แผน  เวลา  16  ชั่วโมง (3) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 2 จำนวน 30 ข้อ แบบปรนัย  มี 3 ตัวเลือก (4) แบบประเมินความพึงพอใจ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ  และผ่านการทดสอบจนมีประสิทธิภาพก่อนนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การหาประสิทธิภาพ 80/80  (E1/E2) และการทดสอบทีกรณีทดสอบกลุ่มตัวอย่างมีกลุ่มเดียว  (T-Test  Dependent)

ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

1.   ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่าน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  เรื่องนิทานสุขหรรษา มีประสิทธิภาพ   เท่ากับ  84.00/86.29  เรื่องเฮฮาคำคล้องจอง มีประสิทธิภาพ   เท่ากับ  84.64/85.43 และเรื่องเริงร้องด้วยบทเพลง มีประสิทธิภาพ   เท่ากับ  83.71/85.00 และเรื่องครื้นเครงเกมการอ่าน มีประสิทธิภาพ   เท่ากับ  84.43/85.86 โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพ   เท่ากับ  90.50/91.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80

2.   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่าน  มีคะแนนทดสอบผลการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

3.   ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยรวมมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละเรื่อง พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจเรื่องครื้นเครงเกมการอ่านมากที่สุด