Log in | วันพุธที่ 20 พ.ย. 2562 | 11:44 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : ครูคณิต วันที่ : 26 ธ.ค. 2558 เวลา : 5:40 น.

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Around Myself สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษ

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Around Myself สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Around Myself สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Around Myself สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ก่อนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Around Myself สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระ          การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557 จำนวน 8 คน

                เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีดังนี้ แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด  Around Myself สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศแผนการจัดการเรียนรู้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Around Myself สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Around Myself สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และแบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Around Myself สำหรับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สถิติที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

 

 

 

สรุปผลการศึกษา

 

                ผลการศึกษาเป็นไปตามจุดประสงค์และสมมุติฐานที่กำหนดคือ 

                      1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Around Myself สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 80/80 คือ มีค่าประสิทธิภาพเฉลี่ยรวมเท่ากับ 81.54/82.66

                2. คะแนนเฉลี่ยก่อนการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Around Myself สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ            มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 16.75 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 25.75 ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียน           มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 9.00

                3. นักเรียนมีพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Around Myself สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (=3.00, = 0.00)