Log in | วันจันทร์ที่ 18 พ.ย. 2562 | 10:49 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : Meitat Khamchaat วันที่ : 27 พ.ย. 2558 เวลา : 16:50 น.

เทคนิคการพัฒนาการสนใจของนักเรียน ด้วยการเสริมแรงประกอบการชี้นำจากชิ้นงานตัวอย่าง

       ผมเชื่อว่าคะแนนนั้นมีผลต่อความสนใจของนักเรียนในการเรียนการสอน เพราะสำหรับตัวผมนั้น มักใช้คะแนนมาเป็นสิ่งจูงใจในการทำให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียน แต่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ได้คะแนนต่างๆเหล่านั้น จึงเรียกคะแนนนั้นว่าการเสริมแรง ครูแต่ละคนมักมีการเสริมแรงที่แตกต่างกัน บ้างเสริมแรงด้วยคำพูด บ้างเสริมแรงด้วยสิ่งของ บ้างเสริมแรงด้วยการกระทำ ดังนั้นการเสริมแรงจึงควรมีจุดมุ่งหมายในการเสริมแรงว่าต้องการเสริมแรงเพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการต่างๆในด้านใด

       จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสนใจในการเรียนของนักเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ด้วยการใช้เทคนิคเสริมแรงประกอบการเรียนจากการชี้นำของครูด้วยชิ้นงานตัวอย่างนั้น การเสริมแรงของผมคือการเสริมแรงด้วยการให้คะแนนเสริมพิเศษ จากการที่ครูให้ชิ้นงานตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง หลังจากการสอนหลักการและชุดคำสั่งเบื้องต้นที่จำเป็นในการเขียนโปรแกรม พร้อมให้นักเรียนได้ทำการอธิบายและหาแนวทางพัฒนาชิ้นงานร่วมกัน ก่อนแยกย้ายกันไปเขียนโปรแกรมให้ได้ตามตัวอย่าง โดยมีเงื่อนไขในการพัฒนางานนั้น คือ นักเรียนที่ทำเรียบร้อยและสามารถสอนเพื่อนได้ และช่วยเหลือเพื่อนให้เข้าใจจนประสบความสำเร็จในการพัฒนาชิ้นงานนั้น จะได้คะแนนเสริมพิเศษตามที่ครูกำหนดขึ้น โดยไม่จำกัดจำนวนการสอนหรือช่วยเหลื่อ ซึ่งทำให้นักเรียนนั้นใส่ใจในการเรียนมากขึ้น มุ่งที่จะเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองตามแรงเสริม และยังสอดแทรกคุณธรรมการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันให้กับนักเรียน โดยที่ครูอาจกระตุ้นนักเรียนหรือเสริมแรงด้วยคำพูดอีกครั้ง ช่วยให้นักเรียนเกิดแรงเสริมและกำลังใจในการสนใจของตนเองและเพื่อนร่วมชั้น

       ผลที่ได้คือ นักเรียนกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานจากแรงเสริมที่เกิดขึ้น โดยให้ความสนใจในการเรียนจากชิ้นงานตัวอย่างของครูที่นำมาให้นักเรียนได้ศึกษาทำให้ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียนดีขึ้น โดยอาจมีครูช่วยเสริมแรงเพิ่มอีกเป็นระยะ ถือเป็นการกระตุ้นการเสริมแรงที่มีของนักเรียนให้รู้สึกดีที่จะช่วยเหลือเพื่อนร่วมชั้นและพัฒนาความสนใจของตนเองในการเรียนให้ดีขึ้นต่อไป ดังนั้นเราจึงไม่ควรมองว่างานที่ให้นักเรียนทำนั้นไม่มีค่าพอกับคะแนนที่ควรมีให้แก่นักเรียน บางชิ้นงานดูเล็กเกินกว่าจะให้คะแนน บางชิ้นงานไม่เหมาะกับการให้คะแนน เพราะทุกชิ้นงานที่นักเรียนทำขึ้นนั้นมีค่ากับนักเรียนเสมอ ครูที่ดีจึงควรมีรางวัลหรือคะแนนมอบให้แก่นักเรียน เพื่อเสริมกำลังใจจะมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับครูที่จะบริหารจัดการให้ลงตัวให้เหมาะกับความพยายามของนักเรียนที่ตั้งใจทำส่งครู