Log in | วันจันทร์ที่ 17 มิ.ย. 2562 | 8:19 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : สุภาพร จิตตรง วันที่ : 27 พ.ย. 2558 เวลา : 15:32 น.

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนโปรแกรมพื้นฐานด้วยภาษาโลโก

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนโปรแกรมพื้นฐานด้วยภาษาโลโก รหัสวิชา ง20203 รายวิชา การโปรแกรมเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียน และหลังเรียน โดยใช้ ชุดกิจกรรม

การเรียนรู้ เรื่อง การเขียนโปรแกรมพื้นฐานด้วยภาษาโลโก รหัสวิชา ง20203 รายวิชา การโปรแกรมเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนโปรแกรมพื้นฐานด้วยภาษาโลโก รหัสวิชา ง20203 รายวิชา การโปรแกรมเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 21 คน จำนวน 1 ห้อง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียน

พระธาตุพิทยาคม อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37

โดยวิธี การเลือกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling ) เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรม

การเรียนรู้ เรื่อง การเขียนโปรแกรมพื้นฐานด้วยภาษาโลโก รหัสวิชา  ง20203 รายวิชา การโปรแกรมเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 5 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนโปรแกรมพื้นฐานด้วยภาษาโลโก รหัสวิชา ง20203 รายวิชา การโปรแกรมเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 3) แบบประเมินความพึงพอใจ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนโปรแกรมพื้นฐานด้วยภาษาโลโก รหัสวิชา ง20203 รายวิชา การโปรแกรมเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งช่วงวัดเป็น 5 จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย        ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที (t-test) แบบไม่อิสระ

 

ผลการวิจัยพบว่า

          1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนโปรแกรมพื้นฐานด้วยภาษาโลโก ง20203

รายวิชา การโปรแกรมเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 84.36/85.56 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

80/80 ที่ตั้งไว้

          2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนโปรแกรมพื้นฐานด้วยภาษาโลโก รหัสวิชา ง20203 รายวิชา การโปรแกรมเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้      การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

          3. นักเรียนที่เรียนด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนโปรแกรมพื้นฐานด้วยภาษาโลโก รหัสวิชา ง20203 รายวิชา การโปรแกรมเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวม มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก