Log in | วันศุกร์ที่ 19 ก.ค. 2562 | 7:34 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : พอดี ชีวีมีสุข วันที่ : 27 พ.ย. 2558 เวลา : 14:54 น.

การพัฒนากิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นสื่อสำหรับนักเรียน

ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนากิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นสื่อสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้วิจัย นางบุญสม ท้าวทอง

ปีที่ทำการวิจัย ปีการศึกษา 2557

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา กำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นสื่อสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อศึกษาผลของจัดกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นสื่อสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นสื่อสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5หลังการทดลอง กำหนดขั้นตอนในการวิจัยเป็น 4 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ขั้นที่ 2 การพัฒนากิจกรรม ขั้นที่ 3 การทดลองใช้กิจกรรม และขั้นที่ 4 การปรับปรุงกิจกรรม ระยะเวลาในการ จัดกิจกรรม 20 ชั่วโมง ผลการวิจัยพบว่า

ขั้นตอนที่ 1การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน การสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 30 คน การสัมภาษณ์ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จำนวน 5 คนและการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลจากการศึกษา สามารถนำไปออกแบบกิจกรรมและกำหนดขั้นตอนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 20 กิจกรรม

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนากิจกรรมกำหนดโครงร่างของกิจกรรม จำนวน 20 กิจกรรม แต่ละกิจกรรม มีองค์ประกอบ 6 ประการ คือ สาระสำคัญ จุดมุ่งหมาย เวลาการจัดกิจกรรม เนื้อหา ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สื่อประกอบกิจกรรมและการวัดและประเมินผลกิจกรรม ผลการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของกิจกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า อยู่ในระดับดีมาก และผลการศึกษานำร่อง(Pilot Study) กิจกรรมที่พัฒนาขึ้น พบว่า มีความชัดเจน เหมาะสมกับนักเรียนและเหมาะสมกับเวลา

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้กิจกรรม ทำการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 64 คนผู้วิจัยทำการสุ่มอย่างง่าย (Simple RandomSampling) เพื่อจัดเป็นกลุ่มทดลอง (Experimental Group) และกลุ่มควบคุม (Control Group) กลุ่มละ 32 คนทำการทดลอง 20 ครั้ง ใช้แบบแผนการทดลองแบบ Randomized Control Group Pretest – Posttest Design ผลการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม มีความสามารถ

ด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุ่มทดลองมีความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังการทดลองสูงกว่า การทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองและนักเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นสื่อสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงกิจกรรม ผลจากทดลองใช้กิจกรรมได้ข้อค้นพบที่จะสามารถนำไปปรับปรุงกิจกรรมให้มีความเหมาะสมมากขึ้น คือ การใช้คำถามกระตุ้นของครูในการกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์จากเรื่องที่เห็นจากแหล่งเรียนรู้เป็นสื่อ การจัดกลุ่มผู้เรียนที่มีความหลากหลายเพื่อเปิดโอกาส ให้นักเรียนเรียนรู้และทำงานร่วมกับเพื่อนทุกคนและการให้ข้อมูลย้อนกลับทางบวกเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน