Log in | วันจันทร์ที่ 17 มิ.ย. 2562 | 8:48 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : พอดี ชีวีมีสุข วันที่ : 27 พ.ย. 2558 เวลา : 14:15 น.

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด KWLH Plus โดยใช้นิทานพื้นบ้านภาคเหนือ ของนักเรียน ป.๕

ชื่อเรื่องวิจัย      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด KWLH Plus

โดยใช้นิทานพื้นบ้านภาคเหนือเพื่อพัฒนาความสามารถใน

การอ่านคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย             นางบุญสม  ท้าวทอง  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

                   โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร)

                   กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ปีที่ทำวิจัย           ปีการศึกษา 2557

                                     

 

 

บทคัดย่อ

          รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาตามแนวคิด KWLH Plus โดยใช้นิทานพื้นบ้านเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้ คือ (1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด KWLH Plus โดยใช้นิทานพื้นบ้านภาคเหนือเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนกับก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  จำนวน 3 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 96 คน  ผู้วิจัยทำการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เพื่อจัดเป็นกลุ่มทดลอง (Experimental Group) และกลุ่มควบคุม (Control Group) กลุ่มละ 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนห้องเรียนละ 32 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  (1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด KWLH Plus  โดยใช้นิทานพื้นบ้านเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 10 ชุด (2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 20 แผน (3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ จำนวน 30 ข้อ ทำการทดลองในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557  ใช้เวลาในการทดลอง  20 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง ผู้วิจัยใช้แบบแผนการวิจัย แบบ  Pretest-Posttest  Control  Group  Design  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้สำหรับทดสอบสมมุติฐาน คือ t-test (Dependent)

 

ผลการวิจัยพบว่า

                   1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด KWLH Plus โดยใช้นิทานพื้นบ้านเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  พบว่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด KWLH Plus โดยใช้นิทานพื้นบ้านเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เท่ากับ   เท่ากับ 81.14/82.72 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

                    2. การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนทดสอบความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด KWLH Plus โดยใช้นิทานพื้นบ้านเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด KWLH Plus โดย     ใช้นิทานพื้นบ้านเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   สูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05