Log in | วันศุกร์ที่ 22 พ.ย. 2562 | 8:07 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : JARIYAARA วันที่ : 25 พ.ย. 2558 เวลา : 16:13 น.

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด การอ่านและการเขียนคำที่มีตัวการันต์

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด การอ่านและการเขียนคำที่มีตัวการันต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้รายงาน         นางสาวจินตนา กระจาย

ปีที่พัฒนา        2557

 

บทคัดย่อ

 

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด การอ่านและการเขียนคำที่มีตัวการันต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด การอ่านและการเขียนคำที่มีตัวการันต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด การอ่านและการเขียนคำที่มีตัวการันต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด การอ่านและการเขียนคำที่มีตัวการันต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 25 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด การอ่านและการเขียนคำที่มีตัวการันต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 9 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านและการเขียนคำที่มีตัวการันต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิด 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด การอ่านและการเขียนคำที่มีตัวการันต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 3 ระดับ จำนวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าที t - test แบบ Dependent

ผลการศึกษาพบว่า 1) ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด การอ่านและการเขียนคำที่มีตัวการันต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.27/87.47 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด การอ่านและการเขียนคำที่มีตัวการันต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด การอ่านและการเขียนคำที่มีตัวการันต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 2.73, S.D.= 0.50)