Log in | วันพุธที่ 19 มิ.ย. 2562 | 16:15 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : Joekangaroo วันที่ : 15 พ.ย. 2558 เวลา : 23:07 น.

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง        :    รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้

                     ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้ศึกษา     :    นฤมล     เรือนคำ

ปีการศึกษา    :    2557

            รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

                 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557 จำนวน 9 ห้อง

                 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557 จำนวน 40 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)

            เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8  เล่ม  แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 16 แผนการเรียนรู้ รวมเวลาที่ใช้สอน 16 ชั่วโมง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ แต่ละข้อมีตัวเลือก 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 1 ฉบับ มีรายข้อสอบถาม 15 ข้อ

            วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน โดยใช้สูตร  E1/E2 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากที่ได้เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเปรียบเทียบผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการหาค่าร้อยละ   หาค่าเฉลี่ย การทดสอบค่าที (t-test) และวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ค่าเฉลี่ย ()และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

 ผลการศึกษาพบว่า

 1. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  พบว่า มีประสิทธิภาพโดยรวม  E1/E2 เท่ากับ 84.19/82.63  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่กำหนดไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เท่ากับ  (= 33.05, S.D.= 3.71) และก่อนเรียน เท่ากับ (= 23.63, S.D.= 4.53) ตามลำดับและเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (= 4.60, S.D.= 0.18)