Log in | วันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค. 2562 | 9:29 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : nongpang วันที่ : 13 พ.ย. 2558 เวลา : 14:00 น.

เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนาทักษะการอ่านคำและการเขียนคำจากหนังสือเล่มเล็ก

ชื่อเรื่อง       รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านคำและการเขียนคำจากหนังสือเล่มเล็ก โดยใช้วิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเรียนได้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้ศึกษา       รุ่งนภา  ขจีจิตร์

ปีที่ศึกษา     ปีการศึกษา  2557

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคำและการเขียนคำจากหนังสือเล่มเล็ก โดยใช้วิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดับเรียนได้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรณีศึกษาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเรียนได้ จำนวน 1 คน  เป็นเพศหญิง อายุ 19 ปี  กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง  ใช้เวลาในการทดลอง วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที รวมทั้งสิ้น 30 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย หนังสือเล่มเล็ก แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลโดยวิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา แบบทดสอบทักษะการอ่านคำและการเขียนคำ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ในรูปของการพรรณนาเชิงวิเคราะห์

ผลการวิจัยพบว่า  ทักษะการอ่านคำและการเขียนคำจากหนังสือเล่มเล็ก โดยใช้วิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเรียนได้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อยู่ในระดับดี

 
ตอบโดย : suwicha
วันที่ : 2 ส.ค. 2559
เวลา : 16:30 น.
คำตอบที่ 1