Log in | วันจันทร์ที่ 17 มิ.ย. 2562 | 8:40 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : chamaiporn วันที่ : 12 ต.ค. 2558 เวลา : 18:20 น.

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง ม

ชื่อเรื่อง           รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
                      อาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง มะเขือเทศราชินีแห่งพืชผลสีแดง 
                      สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้ศึกษา           นายพศิน  ใบศล

ปีที่ศึกษา         2557

 

บทคัดย่อ

 

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบ
การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง มะเขือเทศ
ราชินีแห่งพืชผลสีแดง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ระหว่างคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง มะเขือเทศราชินี
แห่งพืชผลสีแดง และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง มะเขือเทศราชินีแห่งพืชผลสีแดง ประชากรที่ใช้
ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านมูเซอ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
จำนวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง มะเขือเทศราชินี
แห่งพืชผลสีแดง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 7 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้
จำนวน 9 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง มะเขือเทศราชินี
แห่งพืชผลสีแดง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

          1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง มะเขือเทศราชินีแห่งพืชผลสีแดง สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 คือ 83.26/82.83

          2. นักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง มะเขือเทศราชินีแห่งพืชผลสีแดง สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและวิเคราะห์ความก้าวหน้าปรากฏว่ามีค่าคะแนนความก้าวหน้า
เฉลี่ยร้อยละ 38.28

          3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง มะเขือเทศราชินี
แห่งพืชผลสีแดง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64