Log in | วันพุธที่ 19 มิ.ย. 2562 | 16:45 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : นางสาวจิตรา ศิณโส วันที่ : 6 ต.ค. 2558 เวลา : 13:28 น.

เผยแพร่บทคัดย่อ เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิคการสอน SQ3R

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกร่วมกับเทคนิค

                   การสอนแบบ SQ3R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้ศึกษา           นางสาวจิตรา    ศิณโส 

สถานศึกษา      โรงเรียนบ้านเนินนิมิต  อำเภอรัตภูมิ   จังหวัดสงขลา

ปีที่ศึกษา         ปีการศึกษา  2557

 

                                                บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ3R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังโดยใช้แบบฝึกร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ3R

และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ3R  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จำนวน 25  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ3R  จำนวน  6  เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอ่านจับใจความ ซึ่งเป็นแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก จำนวน 30   ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยการใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ3R   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าเฉลี่ย ( μ ) ค่าร้อยละ ( Percentage ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)

และการทดสอบค่าที  ( t –test )

          ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า

1.ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ3R  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 86.23/ 83.52 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80

          2.ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการอ่านจับใจความก่อนกับหลังเรียน   โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ3R  เล่ม 1-6  โดยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ .01  

          3.ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านเนินนิมิต  ที่มีต่อ

การเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ3R   โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก ( μ=4.36 )