ค้นหา :
ทั่วไป     ขั้นสูง
Log in | วันพุธที่ 30 ก.ย. 2563 | 6:32 น.
 
Terms of Service   (ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทั่วไปเว็บไซต์ TruePlookpanya)
 

ในฐานะบริษัทสื่อสารของคนไทย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("บริษัท") ได้ตั้งปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคม
ในด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อมให้แก่เด็ก เยาวชน และคนไทยทั้งประเทศ โดยการนำศักยภาพในด้านต่างๆ ที่มีอยู่อย่างครบวงจรของกลุ่มทรู
ร่วมสร้างสรรค์และส่งเสริมให้เกิด “ สังคมแห่งการเรียนรู้ ” อย่างยั่งยืนตลอดไป

www.trueplookpanya.com เรากำลังปลูกอนาคต สร้างแรงบันดาลใจทางการเรียนรู้ให้เด็กไทยก้าวทันโลก และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
เว็บไซต์ ทรูปลูกปัญญา แหล่งค้นคว้าข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ รายละเอียดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ มากมาย
ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทั้งในพื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่ห่างไกล
ให้ได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ในด้านต่างๆ ได้อย่างทัดเทียมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยบริการระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา
ตารางกิจกรรมสื่อเสริมการเรียนการสอน และบริการการแสดงความคิดเห็นในกระทู้ และบริการอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อรองรับการให้บริการแก่สมาชิก(ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า
“บริการ” ) หากท่านประสงค์จะใช้บริการใดๆ ของ Trueplookpanya โปรดกดปุ่ม "ตกลง" สมัครเป็นสมาชิก โดยบริษัทฯ
จะถือว่าท่านตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการในเว็บไซต์ ดังนี้

1.การสมัครสมาชิก

หากท่านประสงค์จะใช้บริการใดๆ ใน Trueplookpanya ท่านจะต้องสมัครเป็นสมาชิกโดยกดปุ่ม "สมัครสมาชิก | Register" และกรอกข้อมูลต่างๆ
ของท่านลงในแบบฟอร์มสมัครสมาชิก โดยท่านไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการแต่อย่างใดทั้งสิ้นหลังจากบริษัทได้รับข้อมูลการสมัครสมาชิกครบถ้วนแล้ว บริษัทจะ
จัดส่ง e-mail ไปยังท่าน เพื่อแจ้งรหัสประจำตัว(ID) พร้อมรหัสผ่าน (Password) ซึ่งท่านสามารถนำมาใช้บริการต่างๆ ในเว็บไซต์ Trueplookpanya ได้ในทันที
ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะเรียกท่านว่า "สมาชิก"

2.ระยะเวลาการเป็นสมาชิก

สมาชิกมีสิทธิใช้บริการใดๆ ใน Trueplookpanya นับแต่วันที่ท่านเป็นสมาชิกตามข้อ 1. และสถานะการเป็นสมาชิกมีผลอยู่ตลอดไปจนกว่าท่านจะบอกเลิก การเป็นสมาชิก
โดยการกดปุ่ม "ยกเลิก" หรือบริษัทยกเลิกการเป็นสมาชิกอันเนื่องจากสมาชิกไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนด
ไว้ใน "ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทั่วไป"

3. คำรับรองของสมาชิก

สมาชิกให้คำรับรองการสมัครเป็นสมาชิก ดังนี้

สมาชิกรับรองว่าการให้ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในการสมัครสมาชิกเป็นข้อมูลที่สามารถระบุตัวสมาชิกและเป็นจริงทุกประการ เพื่อประโยชน์ที่จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ
ตามที่บริษัทจะแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป สมาชิกยินยอมให้บริษัทตรวจสอบความเป็นจริงและถูกต้องของข้อมูลได้ และหากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่ให้ไม่ตรงกับความจริง
บริษัทมีสิทธิยกเลิกใบสมัครและ/หรือการให้บริการ Trueplookpanya ได้

สมาชิกจะใช้บริการ Trueplookpanya ด้วยตนเองและจะรักษารหัสประจำตัว (ID) และรหัสผ่าน (password) ที่ได้รับจากบริษัท เพื่อการใช้บริการใน Trueplookpanya
ไว้เป็นความลับ สมาชิกจะไม่เปิดเผยหรือให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดใช้รหัสประจำตัว (ID) และรหัสผ่าน (password) ของสมาชิก เพื่อใช้บริการ Trueplookpanya
โดยสมาชิกตกลงรับผิดชอบชำระค่าบริการหากมีบุคคลใดล่วงรู้หรือใช้รหัสประจำตัว (ID) และรหัสผ่าน (password) ของสมาชิก เพื่อใช้บริการ Trueplookpanya
ไม่ว่าสมาชิกจะให้หรือไม่ให้ความยินยอมก็ตาม

เนื้อหาที่สมาชิกจะส่ง แสดง หรือเปิดเผยผ่านการใช้บริการใดใน Trueplookpanya ต้องไม่มีลักษณะดังนี้
ข้อความหยาบ เสียดสี ไม่สุภาพ หรือไม่เหมาะสมด้วยประการใดๆ
การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือส่อนัยทางเพศ หรือการให้ข้อมูล หรือข้อความที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง สร้างความเสื่อมเสีย หรือเสียหายต่อบริษัท
หรือสมาชิกอื่น และ/หรือบุคคลอื่นๆ ละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ และ/หรือสิทธิของบริษัท และ/หรือบุคคลใด
จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิกรายอื่นหรือบุคคลอื่น
ขัดต่อความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หรือกฎหมายอื่น

สมาชิกรับรองว่าข้อมูลที่ส่งไปยังเว็บไซต์ Trueplookpanya เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และสมาชิกจะทำการปรับปรุงข้อมูล และจะรับผิดชอบต่อบริษัท
หากนำเอาข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นจริงมา upload ในเว็บไซต์ Trueplookpanya โดยบริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่รับข้อมูลหรือข่าวสารหรือจดทะเบียน
เพื่อให้เข้ามายังเว็บไซต์ Trueplookpanya ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร

สมาชิกจะไม่นำเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์เป็นอันขาด
สมาชิกที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการ Upload จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น
และตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทหากการฝ่าฝืนดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
สมาชิกต้องใช้นามจริงหรือนามแฝงที่เหมาะสม สุภาพ ไม่หยาบคายหรือส่อไปในทางลามกอนาจาร หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

4.เงื่อนไขทั่วไป

การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดทั้งหมดในเว็บไซด์นี้เป็นเพียงการให้บริการ รวบรวมข้อมูล ความรู้ ฐานข้อมูลทางวิชาการ และความรู้ด้านต่าง ๆ
รวมทั้งเป็นเวทีแสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกันเท่านั้น ดังนั้น บริษัทจึงไม่รับรองความถูกต้องของบรรดาข้อมูลข่าวสาร
บทความ หรือข้อความอื่นใดที่เผยแพร่อยู่บน Trueplookpanya
บริษัทไม่ใช่ตัวแทน ห้างหุ้นส่วน หรือบุคคลที่มีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับเจ้าของข้อมูลข่าวสาร บทความ หรือข้อความใด ๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซด์ Trueplookpanya
และเว็บไซต์ Trueplookpanya เป็นเพียงสื่อกลางที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูลระหว่างผู้ใช้บริการ และเจ้าของข้อมูล ข่าวสารเท่านั้น
โดยบริษัทไม่สามารถตรวจสอบหรือทราบถึงแหล่งที่มาและ/หรือรายละเอียดของเนื้อหาต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ
ที่เกิดขึ้นแก่สมาชิกหรือบุคคลใดๆ ที่สมาชิกติดต่อโดยการสื่อสารข้อมูลหรือข่าวสารผ่านเว็บไซต์ Trueplookpanya
ผู้ใดแอบอ้างหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างการสมัครสมาชิก ถือเป็นความผิดและต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด
สมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น มีสัญลักษณ์พิเศษในการใช้งานเว็บบอร์ด สามารถใช้คำสั่งพิเศษของเว็บบอร์ด
ตลอดจนมีสิทธิเข้าร่วมเล่นเกมชิงรางวัลและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่โครงการปลูกปัญญาจัดให้มีขึ้น
ข้อมูลโรงเรียนในโครงการปลูกปัญญาถือเป็นข้อมูลที่ยินยอมให้เปิดเผยต่อสาธารณชนผ่าน www.trueplookpanya.com ได้ ทั้งนี้ เพื่อสิทธิประโยชน์ของโรงเรียน
หรือเพื่อสิทธิประโยชน์ด้านสาธารณะ การศึกษา หรือสังคม และอื่นๆ เว้นแต่ www.trueplookpanya.com จะได้รับหมายศาลหรือหนังสือจากทางราชการ
จากหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการแจ้งข้อมูลว่ามิให้ทำการเปิดเผยข้อมูลโรงเรียนของท่านต่อสาธารณะชน

5. สิทธิของบริษัท

บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการชั่วคราวบางส่วนหรือทั้งหมดในเวลาใดๆ ก็ได้ หากสมาชิกปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป
หรือระบบการให้บริการของบริษัทขัดข้องชั่วคราวไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ

6. ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท

บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ Trueplookpunya แก่สมาชิกหรือบุคคลใดๆ ไม่ว่าในกรณีใดๆ
หากบริษัทไม่สามารถให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด อันเนื่องจากระบบหรืออุปกรณ์ใดๆ ของสมาชิกชำรุดหรือขัดข้อง หรือระบบโทรศัพท์
หรือระบบสื่อสารโทรคมนาคมขัดข้องหรือเหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ

7. การโอนสิทธิ

สมาชิกจะโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ใดๆอันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการใดๆในเว็บไซต์ Trueplookpanya ให้แก่บุคคลอื่นไม่ได้
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท โดยบริษัทมีสิทธิโอนสิทธิและ/หรือ หน้าที่ใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการใดๆ ในเว็บไซต์ Trueplookpanya
ให้แก่บุคคลใดก็ได้

8. การสิ้นสุดการให้บริการ

การให้บริการนี้อาจสิ้นสุดลงในเวลาใดๆก็ได้ ดังนี้

สมาชิกขอบอกเลิกการเป็นสมาชิกโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัท
สมาชิกไม่ปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบใดๆที่บริษัทกำหนด หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ และหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ
หากการไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขใดๆ สามารถแก้ไขได้ แต่สมาชิกไม่ทำการแก้ไขภายในระยะเวลาที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ
บริษัทมีสิทธิยกเลิกการให้บริการและยกเลิกสถานภาพการเป็นสมาชิกได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวก่อน
หากมีการเปลี่ยนแปลงการกรรมสิทธิ์หรือสิทธิใดๆในเว็บไซต์ Trueplookpanya ซึ่งทำให้บริษัทไม่สามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อีกต่อไป ยอมรับข้อตกลง