Log in | วันอังคารที่ 24 เม.ย. 2561 | 2:16 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
5 เม.ย. 2561 การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เรื่อง เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นายวิชัย พุตจันทึก 4 ครั้ง
5 เม.ย. 2561 บทคัดย่อ การประเมินโครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นางลักษมี พายุหะ 31 ครั้ง
4 เม.ย. 2561 เผยแพร่แบบฝึกทักษะการอ่านชุด Adventure in Active Reading นางพันธณี เซ่งฉิม 15 ครั้ง
4 เม.ย. 2561 บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Photoshop CS6 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พิมพ์พัชชา ใจอารีย์ 16 ครั้ง
3 เม.ย. 2561 รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Smart Reading กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ศรีสุดา แก้วทอง 15 ครั้ง
3 เม.ย. 2561 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อินทิพร จิรฐานิด 13 ครั้ง
2 เม.ย. 2561 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดฝึกทักษะ นางอารีรัตน์ สายสนิท 14 ครั้ง
2 เม.ย. 2561 ผลการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ รูปแบบ STAD ร่วมกับเว็บสนับสนุน Google Classroom เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแก่นนครวิ ธนัญชา พิทยาเสถียร 10 ครั้ง
2 เม.ย. 2561 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมีเพิ่มเติม เรื่อง สารชีวโมเลกุล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การสอนรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น นางสาวฐิติมา ประยูรพรหม 12 ครั้ง
1 เม.ย. 2561 รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน Moreover Surin กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อ 23202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ วิโรจน์ สุรินทร 24 ครั้ง