Log in | วันเสาร์ที่ 3 ธ.ค. 2559 | 5:15 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
7 ต.ค. 2559 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงบูรณาการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 นางญาณิศา อัศเวศน์ 33 ครั้ง
6 ต.ค. 2559 การพัฒนาการดำเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 นายกิจขจร สุนทรสวัสดิ์ 55 ครั้ง
4 ต.ค. 2559 การสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อาณาจักรอยุธยาและธนบุรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเกาะค่าง อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา นางพรนภา อมรมณี 69 ครั้ง
2 ต.ค. 2559 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การวาดภาพระบายสี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Sudsiri 74 ครั้ง
1 ต.ค. 2559 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านควนห นายนิกร พรมสู 44 ครั้ง
1 ต.ค. 2559 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อำไพ จิตวิขาม 39 ครั้ง
30 ก.ย. 2559 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น วิชาฟิสิกส์ 2 เรื่อง งานและพลังงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายยศธร บรรเทิง 45 ครั้ง
29 ก.ย. 2559 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื่องงานช่างพื้นฐาน ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นายธีรพงษ์ จันทรโสภณ 35 ครั้ง
27 ก.ย. 2559 การพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม.20 สพฐ นายธีระชัย นนพิภักดิ์ 78 ครั้ง
27 ก.ย. 2559 รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ หน่วยการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ชั นางสาวจันทรรัตน์ ศิริเทพทรงกลด 45 ครั้ง