Log in | วันอาทิตย์ที่ 7 ก.พ. 2559 | 15:26 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
24 ธ.ค. 2558 การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ STEM Education ด้วยชุดกิจกรรม ภูมิพฤกษาพรรณตามรอยพระราชดำริ ในรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม รหัส ว30244 สมเพียร เจาจาลึก 33 ครั้ง
23 ธ.ค. 2558 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ รายวิชา ง31202 งานห้องสมุด 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางสุพัตรา อิ่มจิตร 40 ครั้ง
23 ธ.ค. 2558 เผยแพร่ผลงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อ้อมใจ เหมสนิท 29 ครั้ง
22 ธ.ค. 2558 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางสาวดรุณี ธรรมมิกะกุล 25 ครั้ง
22 ธ.ค. 2558 การพัฒนาแบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบพลศึกษา 5 ขั้น เพื่อส่งเสริมทักษะการเต้นแอโรบิกเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางสาวนิตยา เชี่ยวน้อย 124 ครั้ง
22 ธ.ค. 2558 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อส่งเสริมทักษะ การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์บทประยุกต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสาวชลรส สุนทราลักษณ์ 16 ครั้ง
22 ธ.ค. 2558 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมโอวาท 3 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางพนอง มาเอียด 38 ครั้ง
22 ธ.ค. 2558 รายงายผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านทาป่าสัก โชติกา กิจเนตร 22 ครั้ง
21 ธ.ค. 2558 ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ (ว 21101) สำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศิริขวัญ สังข์เมือง 32 ครั้ง
21 ธ.ค. 2558 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น(5E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ บรรยากาศและลมฟ้า นางสาวจิราพร จันทร์ต้น 33 ครั้ง