Log in | วันจันทร์ที่ 30 มี.ค. 2558 | 0:23 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
26 ก.พ. 2558 รายงานการพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา วิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ ( ง30205 ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสังคมวิทยา จังหวัดหนองคาย นายพลายชุมพล เหลืองาม 39 ครั้ง
26 ก.พ. 2558 การพัฒนาแบบฝึกทักษะเล่มเล็ก เรื่อง การเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หนึ่งนุช เลิศสงคราม 44 ครั้ง
25 ก.พ. 2558 รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง เวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กาญจนา ศรีอุทา 101 ครั้ง
25 ก.พ. 2558 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับเกม เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทยไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางสาวฤทัยรัตน์ ขำแข 42 ครั้ง
25 ก.พ. 2558 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง นิทานชาดก เพื่อส่งเสริมการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนร นางคำบาง วงศ์คำ 44 ครั้ง
25 ก.พ. 2558 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านอักษรสามหมู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จินตนา 37 ครั้ง
24 ก.พ. 2558 รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา นายปิยะ อินต๊ะคำ 39 ครั้ง
24 ก.พ. 2558 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางสาวกิติยา ชูจันทร์ 76 ครั้ง
24 ก.พ. 2558 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ เรื่อง ข้อมูล สารสนเทศและกระบวนการแก้ปัญหา อัญรินทร์ 45 ครั้ง
23 ก.พ. 2558 รายงานการประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส นางมยุรี ใบบัว ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ 62 ครั้ง