Log in | วันอาทิตย์ที่ 2 ส.ค. 2558 | 1:15 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
14 มิ.ย. 2558 รายงานผลการพัฒนาชุดการสอน การปลูกแก้วมังกร กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (รายวิชาเพิ่มเติม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สมบูรณ์ เลิศคำ 45 ครั้ง
13 มิ.ย. 2558 รายงานการพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึก นางวรางคณา ทองเปลว 51 ครั้ง
13 มิ.ย. 2558 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ดรุณี 54 ครั้ง
13 มิ.ย. 2558 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาชีววิทยา 1 รหัส ว31241 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระ ครูสุภสร ปักการะโถ 40 ครั้ง
12 มิ.ย. 2558 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML ิจิรภา เซียนพิมาย 1,081 ครั้ง
12 มิ.ย. 2558 รายงานการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการงานฯ(วิชาคอมพิวเตอร์)สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 นางสาวกนกวรรณ โต้ตอบ 146 ครั้ง
12 มิ.ย. 2558 รายงานผลการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลโรงเรียนบ้านรินหลวง นางสาววิภาดา วิระกุล 55 ครั้ง
11 มิ.ย. 2558 การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ประกอบหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช อภินันทน์ ทองเจริญ 60 ครั้ง
11 มิ.ย. 2558 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง เซต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชิต อินนันไชย 32 ครั้ง
11 มิ.ย. 2558 การพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา ธนธรณ์ ยงชัยยุทธ 39 ครั้ง