Log in | วันอังคารที่ 7 ก.ค. 2558 | 5:11 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
10 พ.ค. 2558 การพัฒนาชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางสาวพรทิพย์ แจ้งเดชา 98 ครั้ง
10 พ.ค. 2558 รายงานการพัฒนาและผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับจำนวนจริง ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น กัญจน์กมล มาลี 36 ครั้ง
10 พ.ค. 2558 การพัฒนาบทเรียน E-Learning แบบผสมผสาน เรื่อง อินเตอร์เน็ตและซอฟต์แวร์ในการทำงาน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภนุวัฒน์ สุดาชม 83 ครั้ง
9 พ.ค. 2558 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะเทคนิคคณิตคิดเร็ว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสาวนงลักษณ์ สุวรรณแสง 85 ครั้ง
8 พ.ค. 2558 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่องหน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช นายอดิศักิ์ สามหมอ 64 ครั้ง
8 พ.ค. 2558 รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน นางนุสรา อินทร์กลับ 68 ครั้ง
7 พ.ค. 2558 บทคัดย่อ รายงานผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาตามแนวทฤษฎีคอนสตรัค ติวิซึม เพื่อส่งเสริมการสร้างความรู นายธีระวัฒน์ ราษฎร์กลาง 58 ครั้ง
7 พ.ค. 2558 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดสร้างสรรค์งานสวยด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 นางวันดี ลุนอุบล 77 ครั้ง
6 พ.ค. 2558 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร นายจุมพล หงษ์ศรีทอง 53 ครั้ง
6 พ.ค. 2558 รายงานผลการใช้และพัฒนาชุดการเรียนรู้หลักธรรมนำความสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางจตุพร นรเนตร 51 ครั้ง