Log in | วันพุธที่ 6 พ.ค. 2558 | 13:25 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
18 มี.ค. 2558 รายงานการประเมินโครงการจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียน โรงเรียนเนินสง่าวิทยา จังหวัดชัยภูมิ นางธนัญญพัฒน์ ฤาชา 52 ครั้ง
18 มี.ค. 2558 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครู โรงเรียนเนินสง่าวิทยา จังหวัดชัยภูมิ นางธนัญญพัฒน์ ฤาชา 60 ครั้ง
17 มี.ค. 2558 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อกราฟฟิคภาพพลิกกลุ่มสาระ นายอุทัยธนา มหามิตร 57 ครั้ง
17 มี.ค. 2558 การสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชา งานตีเหล็กพื้นฐาน รหัสวิชา ง 30262 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นายอภิรัตน์ เทพนรินทร์ 44 ครั้ง
17 มี.ค. 2558 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นายโชคชัย ศรีรักษา 48 ครั้ง
16 มี.ค. 2558 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก การลบ การคูณทศนิยม กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สุพรรษา ผ่องใส 54 ครั้ง
16 มี.ค. 2558 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม รหัสวิชา 3204-2006 โดยใช้การจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก ร่วมกับ การจัดการเร ครูกุลรพี ศิวาพรรักษ์ 51 ครั้ง
15 มี.ค. 2558 ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ประวัติศาสตร์สุโขทัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสันหลวง ทวีศักดิ์ พรหมศร 49 ครั้ง
15 มี.ค. 2558 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม นายประหยัด แก้วพิลึก 41 ครั้ง
15 มี.ค. 2558 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏ นางสาววราภรณ์ พันธุ์เพ็ง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 30 ครั้ง