Log in | วันศุกร์ที่ 4 ก.ย. 2558 | 0:15 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
10 ส.ค. 2558 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานแสง โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถม นายสังกัด สิมสินธุ์ 50 ครั้ง
8 ส.ค. 2558 รายงานการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง นายคำนึง รุ่งเรือง 45 ครั้ง
7 ส.ค. 2558 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของไหล วิชาฟิสิกส์ 5 ว30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นายเมฆินทร์ ถิ่นขาม 36 ครั้ง
7 ส.ค. 2558 ผลการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง หลักไวยากรณ์ วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่มี ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเร นางมัลลิกา อุดมวงษ์ 44 ครั้ง
7 ส.ค. 2558 การศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง English in daily Life สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 5โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือ นางมัลลิกา อุดมวงษ์ 49 ครั้ง
5 ส.ค. 2558 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่าย รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การสร้างงานกราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop CS5 นางสมทิวา จันทาทุม 57 ครั้ง
2 ส.ค. 2558 รายงานผลการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ ส่งเสริมทักษะด้านการฟัง ชั้นอนุบาลปีที่ 2 นายแทน ชำนาญพันธ์ 79 ครั้ง
2 ส.ค. 2558 รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางวีณา ภูคานา 49 ครั้ง
1 ส.ค. 2558 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดลม ฟ้า อากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อริสรา สมิทธ์ปรีชา 55 ครั้ง
27 ก.ค. 2558 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Reading for nice life สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สุพัตรา ศรีศิริ 107 ครั้ง