Log in | วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ค. 2559 | 4:08 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
25 มิ.ย. 2559 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์และสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มยุรี ศรีวรรณะ 28 ครั้ง
25 มิ.ย. 2559 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม รหัสวิชา ว30202 เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 นายพลาวุฒิ บรรพสินธุ์ 38 ครั้ง
25 มิ.ย. 2559 ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบซินเนกติกส์ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ท่ารำและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวจารินี มณีแสง 27 ครั้ง
25 มิ.ย. 2559 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นเสริมการคิดวิเคราะห์ นางนาทยา ธรรมทัศธนกุล 38 ครั้ง
24 มิ.ย. 2559 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยบูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง“สู่วิถีท่าอิฐชีวิตพอเพียง” โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ นางประทุมทิพย์ ไพเราะ 21 ครั้ง
20 มิ.ย. 2559 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ นางสุลาวัลย์ มาชัย 91 ครั้ง
18 มิ.ย. 2559 การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ นางอำไพ วาศนราศรี 110 ครั้ง
18 มิ.ย. 2559 รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท 16101 เรื่อง ชนิดของคำและหน้าที่ของคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นายครรชิต เอกจิตต์ 51 ครั้ง
17 มิ.ย. 2559 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย ชุด ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางนิตยา บุญจันทร์ 67 ครั้ง
16 มิ.ย. 2559 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สหกรณ์ สายฝน ถวิลไพร 47 ครั้ง