Log in | วันพุธที่ 1 ต.ค. 2557 | 5:01 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
14 พ.ค. 2557 ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สมบัติ จันทร์นาค 209 ครั้ง
13 พ.ค. 2557 รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้อาเซียนจากผ้าใยบัวเป็นของใช้และของตกแต่ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สมิตา จันทร์นาค 180 ครั้ง
12 พ.ค. 2557 รายงานผลการพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ โดยใช้แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แบบบูรณาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3 – 4 ปี) นางกรรณิการ์ กุลศิริ 164 ครั้ง
11 พ.ค. 2557 ผลการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเด็กไทยที่มีผลต่อความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กชั้นปฐมวัยที่ 2 โรงเรียนคลองสอง สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพฯ นางสุดาวัลย์ พละปี 137 ครั้ง
11 พ.ค. 2557 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนและการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านลาหงา ปีการศึกษา 2556 นางฮาสาน๊ะ ยีปันจอ 154 ครั้ง
10 พ.ค. 2557 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านควน จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2555-2556 นายธาตรี ยีปันจอ 121 ครั้ง
7 พ.ค. 2557 การพัฒนาสื่อการสอนสำเร็จรูป สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และสื่อการสอนออนไลน์ รองรับโครงการห้องเรียนไร้กระดาษ : กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ สมใจ เอื้อความดี 316 ครั้ง
7 พ.ค. 2557 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้โปรแกรมระบายสี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) นางสาววราพร ยวงใย 202 ครั้ง
6 พ.ค. 2557 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางปานทิพย์ ดอนขันไพร 275 ครั้ง
5 พ.ค. 2557 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางสาวกาญจนา ทวีพงษ์ 200 ครั้ง
 
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา