Log in | วันเสาร์ที่ 30 ส.ค. 2557 | 3:19 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
21 เม.ย. 2557 รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนบ้านใหม่ สุขสันต์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ว่าที่ พ.ต. มรกต อินปั๋น 98 ครั้ง
19 เม.ย. 2557 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเสริมการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา เรื่อง คลื่นเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 supatta 151 ครั้ง
19 เม.ย. 2557 ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (JIGSAW) นางเสมา บุ้งทอง. 2556 144 ครั้ง
16 เม.ย. 2557 รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง บ้านสุขสันต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสมพิศ เอี่ยมยั่งยืน 110 ครั้ง
16 เม.ย. 2557 รายงานการพัฒนาแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษา เพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สุจิตรา ทับมณี 119 ครั้ง
15 เม.ย. 2557 รายงานการประเมินโครงการ การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ “ประสานใจสายใยรัก” โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ปีการศึกษา นายสถาพร ไทยกลาง 93 ครั้ง
11 เม.ย. 2557 เรื่อง การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของบุคลากรและผู้แทนชุมชน โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) สังกัดเทศบาลนคร ยะลา จังหวัดยะลา แวมือแย ดาราแม 91 ครั้ง
11 เม.ย. 2557 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่อง All about Me ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นางพนิตพิมพ์ ปานก้อม 69 ครั้ง
9 เม.ย. 2557 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านนิทานอาเซียน ชุด Visiting ASEAN กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษ รัตนา ญาณสูตร 224 ครั้ง
9 เม.ย. 2557 ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้วยกิจกรรมคุณธรรม โดยความร่วมมือของเครือข่าย “พอสมควร” ร.ร.บ้านเลโคะ จ.แม่ฮ่องสอน นายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์ 129 ครั้ง
 
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา