Log in | วันพฤหัสบดีที่ 29 ม.ค. 2558 | 15:21 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
6 พ.ย. 2557 ผลการพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบร่วมพัฒนา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย2 นางเสาร์วลักษณ์ นันชัยบัว 120 ครั้ง
4 พ.ย. 2557 รายงานการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนวัดลาดพร้าว สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร นางสุภาพร ธีระคำศรี 135 ครั้ง
1 พ.ย. 2557 รายงานการพัฒนาทักษะการประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง จากเศษวัสดุในท้องถิ่นโดยการจักสานไม้ไผ่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านอีโยะ นายอับดุลฮากีม เมาะบูลา 162 ครั้ง
29 ต.ค. 2557 เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุด บันได ๖ ขั้น ฝึกทักษะการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน นายจักรพันธ์ ยังพระเดช 176 ครั้ง
29 ต.ค. 2557 รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางปิยนุช อิ้ววังโส 164 ครั้ง
29 ต.ค. 2557 รายงานการพัฒนาและใช้ชุดฝึกทักษะการเล่นเปตอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ นายสุดตา ไชยบัวแดง 139 ครั้ง
29 ต.ค. 2557 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การวาดภาพสีน้ำ รายวิชาจิตรกรรม รหัส ศ30206 (สาระเพิ่มเติม) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางอัมพร จิตเวช 144 ครั้ง
27 ต.ค. 2557 รายงานผลการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านการฟังและการพูด ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 นางสาวสุนันท์ บัวชา 173 ครั้ง
26 ต.ค. 2557 การศึกษาผลการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้เกมสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สดใส มีชัย 242 ครั้ง
23 ต.ค. 2557 บทคัดย่อ นายภาณุ ครอบเพชร (โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม) 124 ครั้ง