Log in | วันจันทร์ที่ 27 ก.พ. 2560 | 22:50 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
6 ก.พ. 2560 การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต Wallapa Chittavil 20 ครั้ง
6 ก.พ. 2560 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นายอุดมศักดิ์ ศิริบุตร 32 ครั้ง
6 ก.พ. 2560 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง คนเมอนารา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมธารัตน์ คมขำ 26 ครั้ง
5 ก.พ. 2560 รายงานผลการใช้ชุดการสอน รายวิชาสังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา นางมูรติ จัดของ 26 ครั้ง
5 ก.พ. 2560 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ว33211 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 5 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา นางสาวาวารุณี คงจินดามุณี 19 ครั้ง
5 ก.พ. 2560 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางผานิตย์ โยธาชัย 22 ครั้ง
5 ก.พ. 2560 รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง สมบัติของจำนวนนับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวชมพูนุท โนนทนวงษ์ 24 ครั้ง
5 ก.พ. 2560 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนยรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5E)เรื่องชีวิตสัมพันธ์ ป.3 นางวาสนา เหลืองอ่อน 19 ครั้ง
5 ก.พ. 2560 แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้นิทานพื้นบ้านอีสาน นางสาววิชุตา ไลออน 9 ครั้ง
4 ก.พ. 2560 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ11101 เรื่อง My Food สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สุวิมล สถาวร 16 ครั้ง