Log in | วันศุกร์ที่ 26 พ.ค. 2560 | 21:52 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
21 เม.ย. 2560 การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เบื้องต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สุนิสา เอี่ยมสกุล 8 ครั้ง
21 เม.ย. 2560 ผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2/5 (อายุ 5-6 ปี) ณฐมน แสนชา 1 ครั้ง
21 เม.ย. 2560 ผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยใช้นิทานที่เน้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นอนุบาล 1/5 (อายุ 4–5 ปี) จินตนา แสนชา 1 ครั้ง
20 เม.ย. 2560 แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา ท๓๒๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ชุดที่ ๑ เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากนิทานพื้ กาญจนา กล้าหาญ 9 ครั้ง
20 เม.ย. 2560 รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน หน่วย ดนตรีไทยแสนไพเราะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นายไกรษร พรมทอง 2 ครั้ง
20 เม.ย. 2560 ผลการพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการอ่านโดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ ”ชุดคุณค่าธรรมชาติรอบตัว” สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านท่าชะมวง นางอัสณีย์ ผาติวรากร 2 ครั้ง
20 เม.ย. 2560 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาวดุษฎี ยอดอ่อน 3 ครั้ง
20 เม.ย. 2560 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดกก สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร นางสาวสมฤดี หอมสุวรรณ 3 ครั้ง
19 เม.ย. 2560 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสาวศิริมา ศิริเวช 3 ครั้ง
19 เม.ย. 2560 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดกก สังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร นางสาวสมฤดี หอมสุวรรณ 1 ครั้ง