Log in | วันจันทร์ที่ 2 มี.ค. 2558 | 14:18 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
27 ม.ค. 2558 รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง มาตราแม่ ก กา มาตราตัวสะกดไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นายธานินทร์ กันหาบุตร 63 ครั้ง
27 ม.ค. 2558 การพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางองค์อร จันทร์พูล 90 ครั้ง
27 ม.ค. 2558 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งคำถามเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางสาวนุชนาถ พรหมนาเวช 48 ครั้ง
26 ม.ค. 2558 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พงษ์สุโชติ สุวะโจ 57 ครั้ง
26 ม.ค. 2558 การพัฒนาคุณภาพการผันเสียงวรรณยักต์ สัทอักษรภาษาจีนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะและสื่ออินเตอร์เน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 ชุติมา ภาคกาย 58 ครั้ง
26 ม.ค. 2558 การพัฒนาการเขียนคำที่มีตัว ร ล และคำควบกล้ำ โดยใช้แบบฝึกหัดเสริมทักษะการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4/8 นันท์นิชา นิธิวงศ์กุลภัทร 67 ครั้ง
24 ม.ค. 2558 รายงานการพัฒนาชุดการเรียนการสอนวิชาห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า เรื่อง นางบุษรินทร์ ทุมมา 71 ครั้ง
22 ม.ค. 2558 รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ รายวิชา การสร้างงานกราฟิก สำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กานต์ชนก สิงห์ชู 66 ครั้ง
21 ม.ค. 2558 การพัฒนาแบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) กองการศึกษาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ นางผณิตา ชิณวงศ์ 84 ครั้ง
21 ม.ค. 2558 รายงานการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ CIPPA MODEL ด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทย ชุดการเขียนสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูปัญจภัทร หวัดสูงเนิน 64 ครั้ง