Log in | วันเสาร์ที่ 26 ก.ค. 2557 | 3:40 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
7 เม.ย. 2557 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค CIRC นางนิรมล มูหําหมัด 163 ครั้ง
7 เม.ย. 2557 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความร่วมกับวิธีสอนแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ นางเพ็ญศรี รัตนภูมิ ครูโรงเรียนบ้านคลองต่อ (ทวีรัตน์อุปถัมภ์) 137 ครั้ง
7 เม.ย. 2557 การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา นายศักรินทร์ หมู่เก็ม 187 ครั้ง
7 เม.ย. 2557 การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านการ์ตูน ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ นายอัสมุนี หีมมะหมัด 152 ครั้ง
6 เม.ย. 2557 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การปลูกพืชไร้ดินกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 นางสาวภควดี เจตน์จำนงค์ 236 ครั้ง
5 เม.ย. 2557 รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต นาง สุดาทัศน์ เพิ่มพูน 92 ครั้ง
4 เม.ย. 2557 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้ชุดการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีท ว่าที่ ร.ต.ธเนศ วรรณวงศ์ 114 ครั้ง
3 เม.ย. 2557 แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญเพื่อพัฒราทักษะการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ นทีกานต์ พรหมรักษ์ 76 ครั้ง
3 เม.ย. 2557 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สุคนธิ์ทิพย์ ไชยโยธา 61 ครั้ง
31 มี.ค. 2557 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะชุด My school กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ร่วมกับการจัดการ สุมามาลย์ เจริญวงศ์ 200 ครั้ง
 
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา