Log in | วันจันทร์ที่ 20 พ.ย. 2560 | 22:35 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
16 ต.ค. 2560 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งคาประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นายประยุทธ์ ไทรย้อยสกุลเลิศ 14 ครั้ง
15 ต.ค. 2560 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่าน การเขียนคำอักษรนำ และคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางดารุณี คำจันทร์วงค์ 14 ครั้ง
14 ต.ค. 2560 บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง Grammar สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางจิรชยา สืบสุนทร 10 ครั้ง
14 ต.ค. 2560 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี เรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออ สุทิสา บัวงค์ 19 ครั้ง
13 ต.ค. 2560 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเรียนรู้คำมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง กัลยา ลำใน 12 ครั้ง
13 ต.ค. 2560 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Based Learning) อรรถวรรณ สำเภาทอง 15 ครั้ง
12 ต.ค. 2560 การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสกลวิสุทธิ นายวชิระ อาจเอื้อม 14 ครั้ง
12 ต.ค. 2560 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with English Vocabulary สำหรับนักเรียนชั้น พัชรวรรณ 6 ครั้ง
12 ต.ค. 2560 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นายชูศักดิ์ จันทร์ดี 3 ครั้ง
11 ต.ค. 2560 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ ชุด สร้างสรรค์งานจักสานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ในท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเ เดือนเพ็ญ บุญใหญ่เอก 4 ครั้ง