Log in | วันเสาร์ที่ 20 ม.ค. 2561 | 10:27 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
12 ธ.ค. 2560 การพัฒนาทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3 (5-6 ปี) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม (ยงใจยุทธ) เทศบาลเมืองนครพนม ด้วยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ นางสาวรัชนีกร ศรีครชุม 4 ครั้ง
12 ธ.ค. 2560 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) ปีการศึกษา 2559 นางสุปรียา สังชวรรโณ 6 ครั้ง
12 ธ.ค. 2560 การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD นางเกษร ศรีจำปา 20 ครั้ง
12 ธ.ค. 2560 การศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน นางศุภิศา คะรุณ 23 ครั้ง
11 ธ.ค. 2560 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมที่พึงประสงค์ นายต่อพงษ์ ผิวนางาม 21 ครั้ง
11 ธ.ค. 2560 รายงานการพัฒนาชุดการสอนวิชา สังคมศึกษา และหลักธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณัฐิยา อาษา 15 ครั้ง
11 ธ.ค. 2560 รายงานการศึกษาผลการจัดประสบการณ์โดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านงานแผ่นดิน สมเด็จพระนารายณ์มหาราชจังหวัดลพบุรี เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิต นางจักร์กรี จันทร์ศรี 9 ครั้ง
10 ธ.ค. 2560 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การจำแนกสารและ ปฏิกิริยาเคมี รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สิริกร เมฆโพธิ์ 15 ครั้ง
10 ธ.ค. 2560 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความร นางสุดารัตน์ พิสิทธิ์ 11 ครั้ง
10 ธ.ค. 2560 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอ PowerPoint 2013 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง นางรุ่งศิริรัตน์ โนนสูง 22 ครั้ง