Log in | วันพฤหัสบดีที่ 26 พ.ย. 2558 | 1:21 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
30 ก.ย. 2558 เอกสารประกอบการเรียนชุดภูมิปัญญาไทย เล่มที่ 1 เรื่อง เส้นทางภูมิปัญญาไทย รายวิชาประวัติศาสตร์ ส 31104 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางรัตนาพร นาสอน ครูชำนาญการ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ จ.อุตรดิตถ์ 84 ครั้ง
29 ก.ย. 2558 รายงานการพัฒนากิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 นางสาวประภัย สานหล้า 101 ครั้ง
27 ก.ย. 2558 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเป่าเมโลเดียนเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโนนแดง นายโสภณ ชุมพลศักดิ์ 119 ครั้ง
27 ก.ย. 2558 รายงานผลการใช้เอกสารอ่านเพิ่มเติม ชุดคนดีศรีสังคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๖ นางเนืองนิจ วุ่นสุก 104 ครั้ง
27 ก.ย. 2558 การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางสาวเกศินี นามวิสัย 120 ครั้ง
26 ก.ย. 2558 รายงานผลการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมและพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 นางสาวทัตยา ปรีดิศรี 73 ครั้ง
25 ก.ย. 2558 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สนุกกับโปรแกรมไมโครซอฟต์ เอ็กเซล (Microsoft Excel) วิชา คอมพิวเตอร์เพื่อชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองอารีพิทยา นางสาวภัทรวดี สายแก้ว 67 ครั้ง
22 ก.ย. 2558 การพัฒนาเครื่องกรอเส้นด้ายสำหรับทอผ้าด้วยระบบไฟฟ้า นายสมพร อ่อนเกตุพล 101 ครั้ง
21 ก.ย. 2558 รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะหน่วยการเรียนรู้ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางลำเทียน โปชัยคุปต์ 92 ครั้ง
20 ก.ย. 2558 การพัฒนาพฤติกรรมความพร้อมด้านสังคม โดยการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ประเภทการเล่นพื้นบ้านไทย ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง นายวิสิษฐ์ จันทร์ดำ 94 ครั้ง