Log in | วันเสาร์ที่ 25 ต.ค. 2557 | 9:53 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
7 มิ.ย. 2557 รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ ประหยัดและออม โดยใช้ภาคีเครือข่าย โรงเรียนวัดหูแร่ ปีการศึกษา 2556 นายมนต์ชัย อารีกิจ 269 ครั้ง
4 มิ.ย. 2557 รายงานการวิจัยเรื่อง การปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าลมไม้ อภิชาติ จุลพันธ์ 207 ครั้ง
2 มิ.ย. 2557 การใช้ชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะปฎิบัติซึงลูกสามขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อุทัยธนา มหามิตร 437 ครั้ง
28 พ.ค. 2557 การใช้หนังสือภาพคำคล้องจองเพื่อส่งเสริมทักษะการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร นางลิรารัตน์ จันทะคูณ 302 ครั้ง
26 พ.ค. 2557 รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสร้างคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กนกวรรณ คันสินธ์ 287 ครั้ง
25 พ.ค. 2557 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นายอภิชาติ จุลพันธ์ 293 ครั้ง
25 พ.ค. 2557 รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ ชุด TRAVELLING IN ASEAN กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางมะลิวัลย์ ขุนแก้ว 262 ครั้ง
25 พ.ค. 2557 รายงานการใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้นิทานพื้นบ้านจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางนงลักษณ์ วังฉาย 232 ครั้ง
24 พ.ค. 2557 รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางอรุโณทัย ปะเสทะกัง 274 ครั้ง
24 พ.ค. 2557 รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) พัฒนาการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ นางวิมลรัตน์ ศรีสุนันท์ 232 ครั้ง
 
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา