Log in | วันเสาร์ที่ 22 ก.ค. 2560 | 13:45 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
30 มิ.ย. 2560 การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของสำนักงานบัญชีในกลุ่มBig4 กิตตินันต์ พิศสุวรรณ,มยุรี เนื่องจากอินทร์,มะลิวรรณ ทองอ่อน 22 ครั้ง
30 มิ.ย. 2560 การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น นางอุมาพร หาญมานพ 1 ครั้ง
30 มิ.ย. 2560 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกหลักภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD นายนนธยา หาญมานพ 4 ครั้ง
30 มิ.ย. 2560 รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศน่ารู้ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโล เพชรณา บริพันธ์ 1 ครั้ง
30 มิ.ย. 2560 รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด ใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ ไม่ใช่เครื่องเล่น (Use ICT as a tool not as a toy) ชุติรัตน์ กาญจนธนชัย 1 ครั้ง
30 มิ.ย. 2560 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต นายพรสวัสดิ์ เอื้อกุศลสมบูรณ์ 1 ครั้ง
30 มิ.ย. 2560 บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นายปริวัตร มะดาศรี 30 ครั้ง
30 มิ.ย. 2560 รายงานผลการพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นายไพโรจน์ ธรรมวาโร 17 ครั้ง
29 มิ.ย. 2560 การใช้กิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวมอนเตสซอรี่เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์สำหรับ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ธนัชชา แสงนิล 11 ครั้ง
29 มิ.ย. 2560 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม รายวิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ 22101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชุด วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเพศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเร นายภาคิน ยุวจิตรากูล 10 ครั้ง