Log in | วันศุกร์ที่ 22 ก.ย. 2560 | 0:42 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
28 ส.ค. 2560 ชุดการสอนเรื่องเล่าแดนใต้ เรื่อง สำเภาเภตรา นางชนาธิป มณีโชติ 28 ครั้ง
27 ส.ค. 2560 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกดกลุ่มสาระการเรียนรู้ นางวืไลพร พลรัตน์ 24 ครั้ง
27 ส.ค. 2560 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางนิตนาท ศรีราตรี 16 ครั้ง
27 ส.ค. 2560 รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนโคกก่อพิทยาคมด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม นายทรงศักดิ์ กะตารัตน์ 9 ครั้ง
27 ส.ค. 2560 การพัฒนากีฬาคริกเก็ต เพื่อความเป็นเลิศของโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม นายทรงศักดิ์ กะตารัตน์ 9 ครั้ง
27 ส.ค. 2560 รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน ชุด ยอดนักประดิษฐ์น้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์ ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสาวเสาวณี อุยะเอก 13 ครั้ง
27 ส.ค. 2560 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ เกมบิงโก เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 รัชสุดา บุตรดีศักดิ์ 11 ครั้ง
27 ส.ค. 2560 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง เพื่อเสริมสร้าง ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียน ม.4 TeacherAnt 13 ครั้ง
27 ส.ค. 2560 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การเขียนความเรียงขั้นสูงด้วยการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 TeacherAnt 16 ครั้ง
26 ส.ค. 2560 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางนิตนาท ศรีราตรี 12 ครั้ง