Log in | วันพุธที่ 3 ก.ย. 2557 | 4:29 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
22 เม.ย. 2557 รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี รมย์รวินทร์ นารัตน์โท 221 ครั้ง
22 เม.ย. 2557 รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางสมทรง จอดนอก 150 ครั้ง
21 เม.ย. 2557 แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด ตัวประกอบของจำนวนนับ Tanaporn 166 ครั้ง
21 เม.ย. 2557 รายงานการใช้ชุดการสอน เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ โดยบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นายอนุพงศ์ เทพเสน 146 ครั้ง
21 เม.ย. 2557 รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนบ้านใหม่ สุขสันต์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ว่าที่ พ.ต. มรกต อินปั๋น 99 ครั้ง
19 เม.ย. 2557 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเสริมการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา เรื่อง คลื่นเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 supatta 152 ครั้ง
19 เม.ย. 2557 ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (JIGSAW) นางเสมา บุ้งทอง. 2556 144 ครั้ง
16 เม.ย. 2557 รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง บ้านสุขสันต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสมพิศ เอี่ยมยั่งยืน 111 ครั้ง
16 เม.ย. 2557 รายงานการพัฒนาแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษา เพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สุจิตรา ทับมณี 119 ครั้ง
15 เม.ย. 2557 รายงานการประเมินโครงการ การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ “ประสานใจสายใยรัก” โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ปีการศึกษา นายสถาพร ไทยกลาง 94 ครั้ง
 
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา