Log in | วันพุธที่ 4 พ.ค. 2559 | 3:08 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
17 มี.ค. 2559 รายงานผลการพัฒนาโปรแกรมบทเรียน เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML รายวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปิยวรรณ 41 ครั้ง
17 มี.ค. 2559 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ วสนันท์ หมวดเอียด 47 ครั้ง
17 มี.ค. 2559 รายงานการใช้วีดิทัศน์ประกอบการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค22204) เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อภิญญา บุตรฉุย 69 ครั้ง
16 มี.ค. 2559 รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการขยายพันธุ์พืช นายเรืองเดช วิจารณ์จิตร 42 ครั้ง
15 มี.ค. 2559 รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ นางฐาณิญา คำศรีโสด 18 ครั้ง
15 มี.ค. 2559 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเสริมสร้างความสามารถในการคิด อย่างมีเหตุผล นางพจมาน ชูสง 40 ครั้ง
15 มี.ค. 2559 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านอยู่อย่างพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางพจมาน ชูสง 25 ครั้ง
15 มี.ค. 2559 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความเร็วในการพิมพ์ดีดไทย ประกอบการเรียนวิชา พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น รหัสวิชา 2200-1006 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนีย นางสาวแดนน้อย สงวนสัตย์ 28 ครั้ง
14 มี.ค. 2559 รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนนานาชาติ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นายไตรวัฒน์ ตรีสัตยพันธุ์ 13 ครั้ง
14 มี.ค. 2559 การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยวิธีสอนแบบโครงงาน อาฤนาฎ รัตนรัตน์ 19 ครั้ง