Log in | วันศุกร์ที่ 19 ธ.ค. 2557 | 11:42 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
15 ก.ย. 2557 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC เสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ เรื่อง Non-text information สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางกัญญา อุปจักร์ 218 ครั้ง
14 ก.ย. 2557 การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วมโรงเรียนบ้านทุ่งยาง ปีการศึกษา 2556 นายสุธรรม หาขุน 185 ครั้ง
13 ก.ย. 2557 Best practice "คิดวิเคราะห์บ่มเพาะด้วยโยนิโส" นางจุติมา พรหมศร 100 ครั้ง
12 ก.ย. 2557 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กลวิธีการสอน KWL-Plus สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 KruWilailuck 196 ครั้ง
12 ก.ย. 2557 ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การฝึกบวกลบค้นพบทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางจินตนา นูมหันต์ 228 ครั้ง
11 ก.ย. 2557 รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางสาวจิรัชฎา เกตุวงษ์ 122 ครั้ง
11 ก.ย. 2557 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นายสุรพัฒน์ คชลัย 225 ครั้ง
10 ก.ย. 2557 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง บทพากย์เอราวัณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางธัญชพัชร์ จำนงค์ศาสตร์ 198 ครั้ง
10 ก.ย. 2557 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมโครงงานเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครูจักร์พันธ์ โพธิ์ศรี 132 ครั้ง
9 ก.ย. 2557 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นายชรินทร์ อินน่วม 146 ครั้ง