Log in | วันอังคารที่ 17 ม.ค. 2560 | 15:58 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
13 พ.ย. 2559 รายงานผลการพัฒนาทักษะการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์ นายทวีพงษ์ ยศพิมสาร 35 ครั้ง
13 พ.ย. 2559 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระภูมิศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ เรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนระ แสงดาว เพ็ชร์พราว 36 ครั้ง
11 พ.ย. 2559 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้กระบวนการสาธิตประกอบการปฏิบัติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นายวิเชียร อุตะภา 21 ครั้ง
10 พ.ย. 2559 รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สารเสพติด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ธรรมนูญ เนาว์สุวรรณ 52 ครั้ง
10 พ.ย. 2559 รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบกลุ่มด้วยการปะติดภาพที่มีต่อ พฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัย นางจตุพร วรรณขาว 30 ครั้ง
9 พ.ย. 2559 รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง สนุกกับการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จารุวรรณ ประสานสงฆ์ 40 ครั้ง
9 พ.ย. 2559 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ อ.ทองสุข เทียนชัย 37 ครั้ง
8 พ.ย. 2559 ชื่อเรื่อง แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวอรัญญา พลเมือง 36 ครั้ง
6 พ.ย. 2559 รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สารเสพติด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ธรรมนูญ เนาว์สุวรรณ 61 ครั้ง
5 พ.ย. 2559 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว16101) เรื่อง ร่างกายของเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสาวชุติมดี ชาธิรัตน์ 56 ครั้ง