Log in | วันเสาร์ที่ 19 เม.ย. 2557 | 22:51 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
4 ม.ค. 2557 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ชุด การอ่านในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางกนกพร เสพธรรม 149 ครั้ง
3 ม.ค. 2557 รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ธนาเดช โพคทรัพย์ 141 ครั้ง
27 ธ.ค. 2556 การนำชุดกิจกรรมโดยใช้สมองเป็นฐานมาพัฒนาทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย อำเภอละหานทราย สำนักง นางสุธิตา มั่นกลาง 104 ครั้ง
24 ธ.ค. 2556 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ชุด การอ่านในชีวิตประจำวัน นางกนกพร เสพธรรม 136 ครั้ง
23 ธ.ค. 2556 ความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) นางสาวพิมพ์พิชชา แก้วสีหมอก 80 ครั้ง
23 ธ.ค. 2556 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านหน้าควน ปีการศึกษา 2555 นางวิมาลา ณ วาโย 228 ครั้ง
19 ธ.ค. 2556 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค23101 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางประไพ เงินนอก 129 ครั้ง
14 ธ.ค. 2556 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ นางศรีภัทรา อ่างแก้ว 167 ครั้ง
11 ธ.ค. 2556 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุด My Words World นางสาวโยทะกา มิ่งขวัญ 186 ครั้ง
11 ธ.ค. 2556 การสร้างหนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง ชุดหมู่บ้านห้วยโผ เพื่อพัฒนาความสามารถ ด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ศุภฎี พหลโยธิน 137 ครั้ง
 
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา