Log in | วันเสาร์ที่ 25 มิ.ย. 2559 | 10:20 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
25 เม.ย. 2559 รายงานการใช้หนังสือนิทานคำคล้องจองประกอบภาพ ประกอบการจัดกิจกรรม เสริมประสบการณ์ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะการใช้ภาษา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 นางเนตรนภิส จันทร์น้อย 52 ครั้ง
24 เม.ย. 2559 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ วิชา ท21101 ภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อรอิริญา อินต๊ะ 24 ครั้ง
24 เม.ย. 2559 การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นายพัฒนะ สีหานู 39 ครั้ง
24 เม.ย. 2559 การพัฒนาการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกดด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ ร่วมกับวิธีสอนโดยใช้เกม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางกันยารัตน์ โกมล 34 ครั้ง
23 เม.ย. 2559 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเขียนเรียงความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นายอภิชาติ ตั้งวันเจริญ 28 ครั้ง
23 เม.ย. 2559 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง น้ำและอากาศ นายธีระยุทธ ริยะบุตร 24 ครั้ง
23 เม.ย. 2559 รายงานการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง Daily English วิชาภาษาอังกฤษ 1 รหัสวิชา อ21101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษ นางบุษบา รัตนมุสิกกุล 27 ครั้ง
22 เม.ย. 2559 การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน ชุด ใต้ฟ้าเมืองสยาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบางค ทิพย์วิมล เพ็ชรฉุย 45 ครั้ง
21 เม.ย. 2559 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้นิทานพื้นบ้านภาษาอังกฤษ สาลินี แสนสุข 33 ครั้ง
21 เม.ย. 2559 แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด English is all around you นางน้ำทิพย์ กุลปริยาวุฒิ 33 ครั้ง