Log in | วันอาทิตย์ที่ 23 พ.ย. 2557 | 19:09 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
26 ส.ค. 2557 รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบเมอร์ดอกซ์ (MIA) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรี นางพรพรรณ สมชาติ 199 ครั้ง
19 ส.ค. 2557 รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาชีววิทยา 4 เรื่องพันธุศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก อ นางบุญล้อม แก้วดอน 189 ครั้ง
19 ส.ค. 2557 ชุดการสอน เรื่อง ลำเพลินดอกบัว ( อุบลราชธานี ศรีวนาไล ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นายกฤษณ์พงษ์ วรรณทอง 138 ครั้ง
16 ส.ค. 2557 รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย นายธีรพล เกียรติเจริญ 168 ครั้ง
15 ส.ค. 2557 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ผังความคิด (Mind Mapping) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางพรรณรัตน์ ชัยชนะสมบัติ 218 ครั้ง
13 ส.ค. 2557 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E เรื่อง วัสดุรอบตัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางสาวศศิมา รุ่งสินวนิช 228 ครั้ง
12 ส.ค. 2557 การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนปางมะกาดวิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย นายสมบุญ เสาร์ปา 240 ครั้ง
31 ก.ค. 2557 โครงงาน “ปั้นข้าวจี่ ฝีมือหนู” กษมาพร เข็มสันเทียะ 489 ครั้ง
28 ก.ค. 2557 รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนห้วยจริงวิทยา จังหวัดสุรินทร์ นายบุณญเดช ปิ่นเพ็ชร 331 ครั้ง
27 ก.ค. 2557 การพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ชุด ไขความรู้ภูมิศาสตร์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสาวนุษบา สุขญาณกิจ 289 ครั้ง
 
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา