Log in | วันจันทร์ที่ 25 พ.ค. 2558 | 8:12 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
28 มี.ค. 2558 รายงานผลการบริหารโครงการยุวเกษตรกรต้นกล้าความพอเพียงแห่งโรงเรียนบ้านแม่ลามา อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นางคำนึง แก้วมูล 36 ครั้ง
27 มี.ค. 2558 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ นางสุนีย์ สุขศรี 58 ครั้ง
27 มี.ค. 2558 ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ราเพชร พรประทุม 189 ครั้ง
26 มี.ค. 2558 รายงานการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสตรีพัทลุง นางจงจิตร นิลวงค์ 47 ครั้ง
26 มี.ค. 2558 รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ เรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Desktop Author ณัฐ นนทะเสน 187 ครั้ง
24 มี.ค. 2558 รายงานผลการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร เรื่อง การหาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 นางศิริวรรณ การเรียน 74 ครั้ง
24 มี.ค. 2558 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์รายวิชาชีววิทยา : วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในแถบภูมิภาคอาเซียน ของนักเรียนชั้นม ทิพวรรณ พิลา 64 ครั้ง
23 มี.ค. 2558 ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียน ศรญานีย์ ศรีสมบูรณ์ 42 ครั้ง
23 มี.ค. 2558 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นายวินัย เงินสลึง 50 ครั้ง
22 มี.ค. 2558 ผลการใช้แบบฝึกตามแนวคิดการจัดกรอบมโนทัศน์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนเรื่อง Indirect Speech สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โชติกาพัฒน ไพศาลวงศ์ 55 ครั้ง