Log in | วันเสาร์ที่ 1 พ.ย. 2557 | 3:50 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
27 มิ.ย. 2557 รายงานการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนมาตราตัวสะกดชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ นางเอื้อมพร ภิญโญ 277 ครั้ง
21 มิ.ย. 2557 รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุด สร้างสรรค์การประดิษฐ์ของใช้ ชนันท์ธิพัฒน์ ไชยเรียบ 323 ครั้ง
17 มิ.ย. 2557 รายงานการพัฒนาบทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง กายบริหารโดยใช้ท่าศิลปะแม่ไม้มวยไทย ประกอบจังหวะดนตรี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นายอนันชัย อนุจันทร์ 241 ครั้ง
16 มิ.ย. 2557 การพัฒนาแบบฝึกการเขียนเรื่องจากจินตนาการ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ นางจุรี ดำอ่อน 388 ครั้ง
16 มิ.ย. 2557 การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น นัยนา เพชรตีบ 321 ครั้ง
11 มิ.ย. 2557 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 บูศราคัม พุ่มจันทร์ 366 ครั้ง
7 มิ.ย. 2557 รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ ประหยัดและออม โดยใช้ภาคีเครือข่าย โรงเรียนวัดหูแร่ ปีการศึกษา 2556 นายมนต์ชัย อารีกิจ 272 ครั้ง
4 มิ.ย. 2557 รายงานการวิจัยเรื่อง การปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าลมไม้ อภิชาติ จุลพันธ์ 211 ครั้ง
2 มิ.ย. 2557 การใช้ชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะปฎิบัติซึงลูกสามขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อุทัยธนา มหามิตร 440 ครั้ง
28 พ.ค. 2557 การใช้หนังสือภาพคำคล้องจองเพื่อส่งเสริมทักษะการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร นางลิรารัตน์ จันทะคูณ 307 ครั้ง
 
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา