Log in | วันพุธที่ 29 มี.ค. 2560 | 16:14 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
9 มี.ค. 2560 รายงานพัฒนาการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ผักสวนครัวรั้วกินได้ปลอดสารพิษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ นายมะซามัน การี 14 ครั้ง
9 มี.ค. 2560 ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เทคนิคโพลยา เรื่อง คลื่นกล วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางพรรณิภา มาลาหอม 6 ครั้ง
9 มี.ค. 2560 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุด ตัวเราน่ารู้ จิราภรณ์ วิสันต์ 21 ครั้ง
9 มี.ค. 2560 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดธุรกิจในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายยุทธนา อิ่มทรัพย์ 20 ครั้ง
9 มี.ค. 2560 รายงานพัฒนาการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ผักสวนครัวรั้วกินได้ปลอดสารพิษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ นายมะซามัน การี 17 ครั้ง
9 มี.ค. 2560 การสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นายกิตติพัฒน์ อินจนา 21 ครั้ง
8 มี.ค. 2560 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางสาวภัทรภร มั่นเพ็ชร 25 ครั้ง
8 มี.ค. 2560 รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา นายอภิสิทธิ์ กิ่งนาคม 15 ครั้ง
8 มี.ค. 2560 การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวณภัทร จะระแอ 11 ครั้ง
8 มี.ค. 2560 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเคมี เรื่อง ไฟฟ้าเคมี โดยใช้เทคนิค การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายสัญญา แสงประดับ 16 ครั้ง