Log in | วันพฤหัสบดีที่ 1 ก.ย. 2559 | 12:35 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
3 ส.ค. 2559 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ลินดา เขจรแข 40 ครั้ง
3 ส.ค. 2559 รายงานการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์เรื่อง อาณาจักรอยุธยาและธนบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นายทวีสุข เจือจันทร์ 21 ครั้ง
3 ส.ค. 2559 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสารถในการคิดวิเคราะห์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ทรัพยากรธรณี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดก นางสาวกาญจนา เทพรัตน์ 27 ครั้ง
2 ส.ค. 2559 การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับวิธีสอนแบบ SSCS เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ นางสาววรีย์ วงราช 35 ครั้ง
1 ส.ค. 2559 รายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชาญวิทย์ ชาญประไพร 52 ครั้ง
1 ส.ค. 2559 รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานอีสปสองภาษา เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางเสริมศิริ อิศโร 29 ครั้ง
1 ส.ค. 2559 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบเสริมศิริ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางเสริมศิริ อิศโร 29 ครั้ง
31 ก.ค. 2559 ผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการบวกและการลบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ นายแมงค์ แซ่ฟ้า 33 ครั้ง
31 ก.ค. 2559 การพัฒนาการอ่านและเขียนคำศัพท์โดยใช้วิธีสอนแบบโฟนิกส์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางปัญจสุทธิ์ เดชนวล 15 ครั้ง
30 ก.ค. 2559 การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง แรงและกฎการคลื่อนที่ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรี นางประภัสสร เป้งไชยโม 34 ครั้ง