Log in | วันอังคารที่ 25 ต.ค. 2559 | 19:03 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
16 ก.ย. 2559 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน โรงเ นางสาวพันธิมา เชาวลิต 37 ครั้ง
16 ก.ย. 2559 รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบ โครงงานฐานวิจัย (Research-Based Learning) โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา นางวัชรินทร์ คำวงศ์ 27 ครั้ง
15 ก.ย. 2559 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางพุทธพร สุมามาลย์ 23 ครั้ง
15 ก.ย. 2559 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการอ่าน ราตรี พิชัยพงค์ 28 ครั้ง
15 ก.ย. 2559 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามสถานการณ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อุไร หิตะโกวิท 23 ครั้ง
15 ก.ย. 2559 การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาวชนนิกานต์ เชื้อทอง 36 ครั้ง
15 ก.ย. 2559 แชมพูซิปุ่น กำจัดเหาและเห็บ นางสาววรรณรดา ถาตุ้ย 128 ครั้ง
15 ก.ย. 2559 ผลการใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต ภาค สัญญา ศุภพันธ์ 25 ครั้ง
15 ก.ย. 2559 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่องการแปรรูปขนุนพันล้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) นางสาวอุไรลักษณ์ วิบูลย์ธนมาศ 29 ครั้ง
14 ก.ย. 2559 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศส เรื่อง Les pronoms personnels สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางสาวมัณฑณา ประชารักษ์ 12 ครั้ง