Log in | วันอังคารที่ 17 ก.ย. 2562 | 9:20 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
4 ส.ค. 2553 รูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพเกษตรธรรมชาติ บ้านหนองแสง จังหวัดขอนแก่น นายสุรินทร์ หว่างจิตร 1,453 ครั้ง
4 ส.ค. 2553 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากการผลิตเห็ดฟางโดยความร่วมมือของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่กับกลุ่มเกษตรกรพักชำระหนี้ บ้านธรรมเมือง หมู่ 4 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นางสาวฉวีวรรณ วงศ์แพทย์ 1,351 ครั้ง
4 ส.ค. 2553 แตงโมยโสธรกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคำเกิด กรณีศึกษา : บ้านคำเกิด ตำบลกระจาย อำเภอ ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นายไมตรี บุญทศ 1,714 ครั้ง
4 ส.ค. 2553 โครงการหลักสูตรมัคคุเทศก์งานแกะสลักไม้และงานไม้สำหรับนักเรียนในชุมชนบ้านถวาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รศ.ดร.สำลี ทองธิว 1,448 ครั้ง
3 ส.ค. 2553 โครงการการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อสืบสานอาชีพในชุมชนสำหรับนักเรียนประถมศึกษา กรณีชุมชนวัดมะค่า สภาวัฒนธรรม ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ผศ.ศิริเพ็ญ มากบุญ 2,851 ครั้ง
3 ส.ค. 2553 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยใช้ผลิตภัณฑ์เถาวัลย์บ้านใหม่ อ.วังชิ้น จ.แพร่ นายอุดม คำขาด 1,896 ครั้ง
3 ส.ค. 2553 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อสืบสานอาชีพในชุมชนสำหรับนักเรียนประถมศึกษากรณีชุมชนวัดมะค่า สภาวัฒนธรรมตำบลหัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ผศ.ศิริเพ็ญ มากบุญ 1,951 ครั้ง
3 ส.ค. 2553 การพัฒนาโจทย์ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนประเภทอาหารในจังหวัดฉะเชิงเทราโดยบูรณาการการเรียนการสอน ผศ. ดร. กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ 1,739 ครั้ง
3 ส.ค. 2553 การจัดการศึกษาแบบ มีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน กรณีกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษบ้านสวนหอม อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นายสิทธิพันธ์ พานิชอิน 3,873 ครั้ง
3 ส.ค. 2553 กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพเสริมของกลุ่มเยาวชนบ้านวังลึก ตำบลวังชิ้น จังหวัดแพร่ นายมงคล ธิเปี่ยง 2,898 ครั้ง