Log in | วันอาทิตย์ที่ 15 ธ.ค. 2562 | 22:10 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
30 ก.ย. 2557 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สารเคมีน่ ศิรากานต์ ไชยชนะ 311 ครั้ง
26 ก.ย. 2557 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน ขวัญหทัย 331 ครั้ง
25 ก.ย. 2557 การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด การเขียน และการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ภาคีเครือข่าย โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ปีการศึกษา 2555-2556 นายวิวัฒน์ไชย ศรีวิพัฒน์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 495 ครั้ง
22 ก.ย. 2557 การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทำงาน เรื่อง ขยะสวยด้วยหนึ่งสมองและสองมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางผกามาศ บัวเรือง 393 ครั้ง
21 ก.ย. 2557 รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สุเทพ ทองอ่ำ 494 ครั้ง
19 ก.ย. 2557 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโมเมนตัมและการชน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เ ธนภัทร วันทาพงษ์ 283 ครั้ง
19 ก.ย. 2557 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ อัมพร พินะสา 427 ครั้ง
19 ก.ย. 2557 รายงานการพัฒนาแบบฝึกการเป่าขลุ่ยเพียงออ ออเบื้องต้นด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกำแพง อภิชาติ เนตรัจนทร์ 730 ครั้ง
15 ก.ย. 2557 การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ นางเกษณี เทวาประดับ 342 ครั้ง
15 ก.ย. 2557 การประเมินโครงการส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง นางเกษณี เทวาประดับ 338 ครั้ง