Log in | วันพฤหัสบดีที่ 14 พ.ย. 2562 | 15:56 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
21 ก.ย. 2557 รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สุเทพ ทองอ่ำ 493 ครั้ง
19 ก.ย. 2557 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโมเมนตัมและการชน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เ ธนภัทร วันทาพงษ์ 283 ครั้ง
19 ก.ย. 2557 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ อัมพร พินะสา 427 ครั้ง
19 ก.ย. 2557 รายงานการพัฒนาแบบฝึกการเป่าขลุ่ยเพียงออ ออเบื้องต้นด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกำแพง อภิชาติ เนตรัจนทร์ 726 ครั้ง
15 ก.ย. 2557 การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ นางเกษณี เทวาประดับ 341 ครั้ง
15 ก.ย. 2557 การประเมินโครงการส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง นางเกษณี เทวาประดับ 338 ครั้ง
15 ก.ย. 2557 การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ นางเกษณี เทวาประดับ 429 ครั้ง
15 ก.ย. 2557 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC เสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ เรื่อง Non-text information สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางกัญญา อุปจักร์ 685 ครั้ง
14 ก.ย. 2557 การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วมโรงเรียนบ้านทุ่งยาง ปีการศึกษา 2556 นายสุธรรม หาขุน 335 ครั้ง
13 ก.ย. 2557 Best practice "คิดวิเคราะห์บ่มเพาะด้วยโยนิโส" นางจุติมา พรหมศร 227 ครั้ง