Log in | วันเสาร์ที่ 16 พ.ย. 2562 | 3:42 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
29 ต.ค. 2557 รายงานการพัฒนาและใช้ชุดฝึกทักษะการเล่นเปตอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ นายสุดตา ไชยบัวแดง 502 ครั้ง
29 ต.ค. 2557 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การวาดภาพสีน้ำ รายวิชาจิตรกรรม รหัส ศ30206 (สาระเพิ่มเติม) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางอัมพร จิตเวช 286 ครั้ง
27 ต.ค. 2557 รายงานผลการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านการฟังและการพูด ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 นางสาวสุนันท์ บัวชา 322 ครั้ง
26 ต.ค. 2557 การศึกษาผลการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้เกมสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สดใส มีชัย 388 ครั้ง
23 ต.ค. 2557 บทคัดย่อ นายภาณุ ครอบเพชร (โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม) 217 ครั้ง
22 ต.ค. 2557 การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สำหรับครูโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม นายเกียรติศักดิ์ สังข์ด้วง 353 ครั้ง
20 ต.ค. 2557 รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ นางขวัญฤทัย ช่างสาร 273 ครั้ง
19 ต.ค. 2557 รายงานการพัฒนาผลการใช้หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้ ชุด การพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ศุภิสรา น้อยมณี 294 ครั้ง
18 ต.ค. 2557 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงกับการได้ยิน ชุดที่ 1 การเกิดเสียง นายประสิทธิ์ สมใจ 4,863 ครั้ง
12 ต.ค. 2557 การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การสังเกตโดยคิดเป็นภาพ นางสาวบัณฑวรรณ อุปมา 448 ครั้ง