Log in | วันจันทร์ที่ 14 ต.ค. 2562 | 3:10 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
12 ต.ค. 2557 การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การสังเกตโดยคิดเป็นภาพ นางสาวบัณฑวรรณ อุปมา 448 ครั้ง
12 ต.ค. 2557 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน wachira 467 ครั้ง
6 ต.ค. 2557 การประเมินโครงการ เรื่อง รายงานการประเมินโครงการรักการอ่านสานสู่ฝันของนักเรียนโรงเรียนกลันทาพิทยาคม นายมานัส เวียงวิเศษ 321 ครั้ง
6 ต.ค. 2557 รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุสร้างสรรค์งานศิลป์ ชั้นประถมศึกษาที่ 4 ปัณณทัต บัวชู 334 ครั้ง
5 ต.ค. 2557 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 1 (ว 21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สารละลายกรด-เบส นางธัญยธรณ์ พุฒิสิริโรจน์ 406 ครั้ง
1 ต.ค. 2557 การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ หนึ่งฤทัย มะลาไวย์ 431 ครั้ง
30 ก.ย. 2557 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบ SSCS เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันดี อยู่รักษ์ 475 ครั้ง
30 ก.ย. 2557 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สารเคมีน่ ศิรากานต์ ไชยชนะ 310 ครั้ง
26 ก.ย. 2557 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน ขวัญหทัย 319 ครั้ง
25 ก.ย. 2557 การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด การเขียน และการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ภาคีเครือข่าย โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ปีการศึกษา 2555-2556 นายวิวัฒน์ไชย ศรีวิพัฒน์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 495 ครั้ง