Log in | วันพุธที่ 26 มิ.ย. 2562 | 14:54 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
5 ส.ค. 2553 รูปแบบการเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีพุทธเพื่อการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านดงป่าส้าน ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย นางนงพรรณ ไชยประเสริฐ 1,103 ครั้ง
5 ส.ค. 2553 รูปแบบการพัฒนานักเรียนให้เป็น "คนดีศรีเตาบ่า" โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านเตาบ่า ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จ่าพันเอกประยูร บุญยัสสะ 1,680 ครั้ง
5 ส.ค. 2553 บทบาทของโรงเรียนในฐานะปัจจัยผลักดันให้เกิดกระบวนการสืบทอดการเล่นดนตรีโปงลาง ผศ.พีรพงษ์ พลเวียงธรรม 1,098 ครั้ง
5 ส.ค. 2553 การสืบสานวัฒนธรรมในวรรณกรรมสรภัญ ภูมิปัญญาชุมชนสู่สถานศึกษา กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น ตำบลหนองกินเพล อำเภอ วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายวิรัช พรมสุพรรณ 1,393 ครั้ง
5 ส.ค. 2553 การศึกษารูปแบบกระบวนการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธเพื่อพัฒนาคุณธรรมนักเรียนของโรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย นายชูชาติ ชัยศรี 1,709 ครั้ง
5 ส.ค. 2553 การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ พระประสิทธิ์ สิรินธโร 1,703 ครั้ง
5 ส.ค. 2553 การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างวินัยของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป้าเป้า จ.เชียงราย นายสุธน จินดารัตน์ 1,355 ครั้ง
5 ส.ค. 2553 กระบวนการมีส่วนร่วมของบ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ด้านความมีระเบียบวินัย สำหรับเด็กและเยาวชน : กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านนาดี กิ่งอำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี นายโสวัฒน์ พรมสุพรรณ 2,867 ครั้ง
5 ส.ค. 2553 โครงการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นวิชาศิลปศึกษาเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานที่วัดไหล่หิน ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ผศ.ชุติมา เวทการ 3,684 ครั้ง
5 ส.ค. 2553 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นวิชาศิลปศึกษา ระดับชั้นประถมปีที่ 5-6 จากผลการศึกษาโบราณวัตถุสถานที่วัดไหล่หินต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง ผศ.ชุติมา เวทการ 2,060 ครั้ง