Log in | วันพุธที่ 23 ต.ค. 2562 | 22:31 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
28 ก.พ. 2558 รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การออกแบบและประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้จากไม้สำเร็จรูป ด้วยขั้นตอนโครงงานบูรณาการร่วมกับกระบวนการทางเทคโนโลยี 7 ขั้น เมธากุล อุระภา 90 ครั้ง
28 ก.พ. 2558 รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC นางจิตรา ส่งเนียม 145 ครั้ง
28 ก.พ. 2558 การรายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนด้วยรูปแบบการประเมิน CIPP Model ในโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางเยาวนาฏ พรรณานนท์ 137 ครั้ง
28 ก.พ. 2558 รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านโผลง อำเภอสุ มาลีนี จุฬามณีรัตน์ 84 ครั้ง
27 ก.พ. 2558 การพัฒนานิทานเพลงเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางสุธิดา ยิ่งเจริญพาสุข 120 ครั้ง
26 ก.พ. 2558 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารชีวโมเลกุลโดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (7Es) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปราณี ชูมณี 319 ครั้ง
26 ก.พ. 2558 รายงานการพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา วิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ ( ง30205 ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสังคมวิทยา จังหวัดหนองคาย นายพลายชุมพล เหลืองาม 121 ครั้ง
26 ก.พ. 2558 การพัฒนาแบบฝึกทักษะเล่มเล็ก เรื่อง การเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หนึ่งนุช เลิศสงคราม 114 ครั้ง
25 ก.พ. 2558 รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง เวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กาญจนา ศรีอุทา 206 ครั้ง
25 ก.พ. 2558 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับเกม เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทยไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางสาวฤทัยรัตน์ ขำแข 125 ครั้ง