Log in | วันศุกร์ที่ 19 ก.ค. 2562 | 6:33 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
22 ส.ค. 2556 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรมและ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ (7E) พิชญ์สุดา เหมทานนท์ 429 ครั้ง
20 ส.ค. 2556 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การวาดภาพสวยด้วยโปรแกรม Paint ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางอัมพร แสะเมาะ 511 ครั้ง
20 ส.ค. 2556 รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2555 ประสิทธิ์ ดีสมสกุลกาญจน์ 359 ครั้ง
20 ส.ค. 2556 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย กชพรรณ รวมจิตร 295 ครั้ง
20 ส.ค. 2556 ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยสัก (ประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 สุพัตรา อินเรือง 410 ครั้ง
20 ส.ค. 2556 การประเมินโครงการมวลชนร่วมใจของโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา ปีการศึกษา 2555 จักรี วัฒนะ 180 ครั้ง
13 ส.ค. 2556 การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ด้วยโครงงานแบบ 4I ปฐมพงศ์ ชวาลิต 337 ครั้ง
13 ส.ค. 2556 การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ศิริพร ทิมคล้าย 351 ครั้ง
13 ส.ค. 2556 รายงานผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่อีแลบ ธนภัทร จองหมุ่ง 503 ครั้ง
6 ส.ค. 2556 รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง นานาวัสดุรอบตัว ดารณี วรรณพัฒน์ 732 ครั้ง