Log in | วันอังคารที่ 23 เม.ย. 2562 | 7:06 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
5 ส.ค. 2553 การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนโรงเรียนบ้านจองคำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นางลัดดา ไหวดี 2,034 ครั้ง
5 ส.ค. 2553 การจัดการแหล่งเรียนรู้ป่าห้วยป้อมสู่หลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกับสถานศึกษาและองค์กรท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสอง จังหวัดแพร่ นายยอดขวัญ บุญซ้อน 1,156 ครั้ง
5 ส.ค. 2553 การจัดการศึกษา(ธรรมนูญโรงเรียน)ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นโดยประชาคมเมืองฝาง กรณีศึกษาโรงเรียนฝาง ชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นายเสรี สุวรรณเพชร 1,514 ครั้ง
5 ส.ค. 2553 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เอื้อต่อการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนบ้านสบขุ่น อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน นายสมาน นวลศรี 1,130 ครั้ง
5 ส.ค. 2553 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับชุมชนในเขตพื้นที่สูง (ชนเผ่า) เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม อ.เมือง จ.เชียงราย นายอุทัย แสงสุวรรณ 1,505 ครั้ง
5 ส.ค. 2553 การจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านทากู่ ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน อาจารย์สุชาดา คุณชมภู 1,223 ครั้ง
5 ส.ค. 2553 การคุ้มครองลิขสิทธิ์งานที่เผยแพร่ผ่านระบบดิจิทัล : ปัญหาต่อการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เนตและปัญหาการเข้าถึงและการใช้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต คุณนันทน อินทนนท์ 1,361 ครั้ง
5 ส.ค. 2553 กระบวนการศึกษาองค์ความรู้ของชุมชนเพื่อจัดทำสาระการเรียนรู้ประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น นายวีระพันธ์ นาตรีชน 1,225 ครั้ง
5 ส.ค. 2553 กระบวนการชุมชนในการนำการละเล่นพื้นบ้านเป็นสื่อและกิจกรรมในการสอนในโรงเรียน ต.สทิ้งหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา อาจารย์ปัทมาพร ชเลิศเพ็ชร์ 1,250 ครั้ง
5 ส.ค. 2553 ส่งเสริมการวิจัยปรัชญาและศาสนาสัญจร อาจารย์ธีรพจน์ ศิริจันทร์ 1,181 ครั้ง