Log in | วันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค. 2562 | 9:11 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
18 ก.ย. 2556 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยวิธีสอน แบบเมอร์ดอกซ์ (MIA) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รินทร์รดี พิทักษ์ 623 ครั้ง
18 ก.ย. 2556 ผลการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สุรภี ฤทธิวงศ์ 270 ครั้ง
18 ก.ย. 2556 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สุดาวัลย์ ทับแอน 515 ครั้ง
18 ก.ย. 2556 การสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด อ่านถูกวิธี กลอนสี่สอนใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสุโขทัย สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ฐิตินันท์ เพชรอินทร์ 340 ครั้ง
18 ก.ย. 2556 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียน บ้านหนองเกตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ศรัญญา ไพรวันรัตน์ 335 ครั้ง
18 ก.ย. 2556 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านแม่วังช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 สงกรานต์ บุญมี 247 ครั้ง
11 ก.ย. 2556 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สายันต์ บุตรสอน 590 ครั้ง
11 ก.ย. 2556 รายงานผลการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ธวัชชัย นามวงศ์ษา 300 ครั้ง
10 ก.ย. 2556 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป โดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง Comparison สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บุษบากร สุทธิคำภา 380 ครั้ง
10 ก.ย. 2556 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความสามารถ ด้านมิติสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปิยาภรณ์ สะแกคุ้ม 437 ครั้ง