Log in | วันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 2562 | 14:16 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
27 เม.ย. 2558 การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง การแยกสาร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางวารุณี เทียนนาวา 203 ครั้ง
26 เม.ย. 2558 การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 1 โดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะ อลิสา ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์ 148 ครั้ง
26 เม.ย. 2558 การพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 1 ได้รับการจัดประสบการณ์การละเล่นพื้นบ้านของไทย รุ่งทิวา ชิดสูงเนิน 349 ครั้ง
26 เม.ย. 2558 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด ภาษาพาเพลิน นางตรีสุคนธ์ สิริอรุณรัตน์ 105 ครั้ง
25 เม.ย. 2558 การศึกษาชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่องระบบย่อยอาหารและการสลาย สารอาหารระดับเซลล์ รายวิชาชีววิทยา 1 รหัสวิชา ว31241 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ภ พรรษชล ดารารัตติกาล 129 ครั้ง
24 เม.ย. 2558 การพัฒนาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์งานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กุลนิษฐ์ วงศ์แก้ว 119 ครั้ง
21 เม.ย. 2558 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 อับดุลเลาะฮ์ พันหวัง 211 ครั้ง
19 เม.ย. 2558 รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด คณิตศาสตร์การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางสาวโสภา ศรีฤทธิ์เดช 248 ครั้ง
19 เม.ย. 2558 ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและสมัยอยุธยาถึงธนบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม cheungchai 190 ครั้ง
19 เม.ย. 2558 การใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง รู้ทันโรคร้าย ป้องกันอันตรายจากโรคติดต่อ นายบัณฑิต กุมารสิทธิ์ 141 ครั้ง