Log in | วันอังคารที่ 18 มิ.ย. 2562 | 2:03 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
8 ก.ค. 2556 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง อาหารล้านนา ธิดารัตน์ ศรีสุวรรณ 282 ครั้ง
8 ก.ค. 2556 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส ง21201 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชนินทร์พร พัฒนธีรนันท์ 460 ครั้ง
8 ก.ค. 2556 รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ23101 เรื่อง Let’s Have Fun with Tenses ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาฆวรรณ คำพูล 454 ครั้ง
8 ก.ค. 2556 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้รูปแบบ POBPORN MODEL พบพร บำรุงจิตร 1,716 ครั้ง
8 ก.ค. 2556 รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง วิชา โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ว 31102 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิยะดา สีชมแสง 336 ครั้ง
1 ก.ค. 2556 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (2001-0001) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ นวลนภา ริมโพธิ์เงิน 837 ครั้ง
1 ก.ค. 2556 การพัฒนาและการใช้เอกสารประกอบการเรียนโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2010 สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชลณา ทัศมาลี 564 ครั้ง
1 ก.ค. 2556 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประมวลทรัพย์ เนียมสุ่ม 772 ครั้ง
26 มิ.ย. 2556 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จันทราวดี คำสุขใส 394 ครั้ง
25 มิ.ย. 2556 ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ตัวประกอบของจำนวนนับ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปางมดแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ทินกรณ์ พลบุญ 383 ครั้ง