Log in | วันพฤหัสบดีที่ 18 เม.ย. 2562 | 21:48 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
11 ต.ค. 2554 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์คำกลอนสอนน้องให้คิด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นายผเด็ด สุขตระกูล 2,316 ครั้ง
28 ก.ย. 2554 รายงานการจัดทำและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพ ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ภาตีเมาะ ดือรามะ 1,518 ครั้ง
28 ก.ย. 2554 รายงานผลการพัฒนาสื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสาวปรีดา สนิกอเด็ง 2,065 ครั้ง
26 ก.ย. 2554 รายงานผลการพัฒนา ชุด เรียนให้รู้ อ่านให้คล่องด้วยคำในมาตรา อัสนะ ยีสาแม็ง 1,495 ครั้ง
26 ก.ย. 2554 การพัฒนาชุดกิจกรรมการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางสุทธารักษ์ ดรุณนารถ 2,019 ครั้ง
20 ก.ย. 2554 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ชุด ลมฟ้าอากาศ นางสาวนิลมณี บัวระภา 1,884 ครั้ง
20 ก.ย. 2554 รายงานการจัดทำและพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระะการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ นางรสนา หะยีอาแว 1,195 ครั้ง
20 ก.ย. 2554 การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม นายสว่าง พาสวัสดิ์ 2,872 ครั้ง
31 ส.ค. 2554 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ นางวารุณี ชอบสว่าง 2,150 ครั้ง
30 ส.ค. 2554 ผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ ด้วยเทคนิคการใช้คำถามโดยใช้หนังสือนิทานคณิต และสื่อของจริง ที่มีผลต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 นางกอลีเยาะ เบ็ญจวงศ์ 1,429 ครั้ง