Log in | วันศุกร์ที่ 19 เม.ย. 2562 | 16:33 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
19 มี.ค. 2555 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ การปลูกผักบุ้งโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ นางยุพิน ปัญญาแก้ว 2,958 ครั้ง
2 มี.ค. 2555 การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางพรจณา สอนศรี 11,283 ครั้ง
1 มี.ค. 2555 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นายสาธิต ปัดถาเดช 1,662 ครั้ง
28 ก.พ. 2555 การพัฒนาความสามารถในการประยุกต์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการวิจัย อาจารย์นันทพล มียิ่ง 1,044 ครั้ง
20 ก.พ. 2555 รายงานการใช้ชุดการสอน เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางบุหงา เพชรนาค 2,806 ครั้ง
16 ก.พ. 2555 ผลการพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านคำประสมสระโดยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางซอลีฮะ จระกา 1,313 ครั้ง
21 ธ.ค. 2554 รายงานการศึกษาวิจัย เรื่องการสอนโดยใช้โครงงาน นายวันชัย แย้มจันทร์ฉาย 3,122 ครั้ง
16 ธ.ค. 2554 รายงานผลการพัฒนาบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร เชาวะลิตร สีแนน 2,613 ครั้ง
16 ธ.ค. 2554 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ รายวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ นายอุดมชัย บุญตา 1,958 ครั้ง
15 ธ.ค. 2554 การประเมินสัมฤทธิผลทางการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้แฟ้มสะสมงาน นางสุทธินันท์ บุญศักดิ์ 1,280 ครั้ง