Log in | วันอังคารที่ 23 เม.ย. 2562 | 7:17 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
31 พ.ค. 2555 ผลของการใช้สื่อมัลติมีเดียจากเว็บไซต์ www.youtube.com ในการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาเคมี 5 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 นายศิริวุฒิ บัวสมาน 1,217 ครั้ง
31 พ.ค. 2555 รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รหัส ง 30256 วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นายชนะ ศรีเพ็ญ 912 ครั้ง
23 พ.ค. 2555 การพัฒนาแบบฝึกปฏิบัติเทเบิลเทนนิส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ นายนำพล จุมพิศ 1,694 ครั้ง
16 พ.ค. 2555 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 รหัสวิชา ค33101 เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะ นางนิยตา วิลัย 1,555 ครั้ง
14 พ.ค. 2555 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาชีววิทยา เรื่อง ดุลยภาพของ สิ่งมีชีวิต โดยใช้วัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางบุญล้วน ชินวงษ์ 2,363 ครั้ง
14 พ.ค. 2555 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย ชุด เปิดโลก หลักภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ นันทา บุญปัน 1,571 ครั้ง
14 พ.ค. 2555 รายงานผลการใช้หนังสือเสริมทักษะคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดบางขุนนนท์ สำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร นางออยนงค์ เพชรรัตน์ 1,082 ครั้ง
10 พ.ค. 2555 ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดสีสุก นางสาวสุกัญญา ภิรมย์ 1,429 ครั้ง
10 พ.ค. 2555 รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูปชุด “Smart English in Use” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน นาง สคราญจิต อุบลเขียว 1,570 ครั้ง
2 พ.ค. 2555 รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สนุกกับสระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ นางเยาวลักษณ์ เชาวลิต 1,717 ครั้ง