Log in | วันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 2562 | 14:13 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
8 พ.ค. 2558 รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน นางนุสรา อินทร์กลับ 157 ครั้ง
7 พ.ค. 2558 บทคัดย่อ รายงานผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาตามแนวทฤษฎีคอนสตรัค ติวิซึม เพื่อส่งเสริมการสร้างความรู นายธีระวัฒน์ ราษฎร์กลาง 131 ครั้ง
7 พ.ค. 2558 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดสร้างสรรค์งานสวยด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 นางวันดี ลุนอุบล 172 ครั้ง
6 พ.ค. 2558 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร นายจุมพล หงษ์ศรีทอง 350 ครั้ง
6 พ.ค. 2558 รายงานผลการใช้และพัฒนาชุดการเรียนรู้หลักธรรมนำความสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางจตุพร นรเนตร 138 ครั้ง
5 พ.ค. 2558 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิค KWDL ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางสาวฐิติรัตน์ ฤทธิ์สมบูรณ์ 334 ครั้ง
5 พ.ค. 2558 พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 2 โดยใช้การจัดประสบการณ์เล่านิทานประกอบการเชิดหุ่นมือ นางสาวปัทมวรรณ เลื่อนฤทธิ์ 200 ครั้ง
3 พ.ค. 2558 นางพัทธณรักษ์ สิงห์แก้ว นางพัทธณรักษ์ สิงห์แก้ว 129 ครั้ง
3 พ.ค. 2558 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็นโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา (CIPPA Model) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประมวล สุขสนิท 145 ครั้ง
3 พ.ค. 2558 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม นายประสิทธิ์ ดีสมสกุลกาญจน์ 234 ครั้ง