Log in | วันอังคารที่ 18 มิ.ย. 2562 | 5:59 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
29 ก.ค. 2556 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของชุมชนรักการอ่าน“สุวรรณนิเวศน์”แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร พุทธชาติ เพชรเสนา 315 ครั้ง
29 ก.ค. 2556 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นันทนา พุทธาผา 375 ครั้ง
29 ก.ค. 2556 รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สิทธิพงษ์ อะคะสีวร 538 ครั้ง
29 ก.ค. 2556 รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ร่างกายมนุษย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สุพรรษา อะคะสีวร 2,816 ครั้ง
29 ก.ค. 2556 การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2555 ชัชวาลย์ ชุ่มวงค์ 320 ครั้ง
29 ก.ค. 2556 การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle หรือ 5Es) สุพัสตา โม้อ้อน 311 ครั้ง
26 ก.ค. 2556 การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle หรือ 5Es) สุพัสตา โม้อ้อน 376 ครั้ง
26 ก.ค. 2556 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนสนุก กับการผันวรรณยุกต์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ราตรี อุดทา 316 ครั้ง
23 ก.ค. 2556 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สุฑิรา ทองเงิน 453 ครั้ง
23 ก.ค. 2556 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อโนมา สมันต์ศรี 920 ครั้ง