Log in | วันจันทร์ที่ 24 มิ.ย. 2562 | 16:54 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
4 ก.ย. 2556 การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 นริศรา ใจเย็น 776 ครั้ง
4 ก.ย. 2556 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กชพรรณ รวมจิตร 381 ครั้ง
2 ก.ย. 2556 รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ใจภักดิ์ ทีคาสุข 1,186 ครั้ง
29 ส.ค. 2556 การพัฒนาการเรียนรู้ หน่วยสุขภาพและโภชนาการของวัยรุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา (สุขศึกษา)โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เอกชัย งามรูป 396 ครั้ง
28 ส.ค. 2556 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ลำดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พรรณพิไล เมืองจันทร์ 318 ครั้ง
28 ส.ค. 2556 การศึกษาผลของการใช้หนังสืออ่านเรื่องอาหารดีสำหรับชีวิตที่ดีด้วยโภชนาการอาเซียน “Good food for good live with AEC nutrition” กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นรายงานประถมศึกษาปีที่ 3 พรชัย ตระกูลโอสถ 398 ครั้ง
27 ส.ค. 2556 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การดำรงชีวิตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วาสนา พานพัฒนพงศ์ 395 ครั้ง
27 ส.ค. 2556 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้ากับการใช้ประโยชน์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางรัตนาภรณ์ วงศ์พิพัฒนธาดา 714 ครั้ง
26 ส.ค. 2556 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น(ง 16201) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วงจันทร์ ค้ำชู 469 ครั้ง
26 ส.ค. 2556 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนอักษรนำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านทุ่งคา “บุณยขจรประชาอาสา” อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สุภาพรรณ์ กาญจนวิวิญ 488 ครั้ง