Log in | วันอาทิตย์ที่ 21 เม.ย. 2562 | 16:10 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
13 มิ.ย. 2555 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ปีที่ 1 แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นายณัฐธัญ สุวรรณทา 1,981 ครั้ง
13 มิ.ย. 2555 รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้อักษรและคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางทัศนีย์ แสงศรีจันทร์ 1,407 ครั้ง
8 มิ.ย. 2555 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนร่วมกับวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น นายธารินทร์ ลครพล 2,197 ครั้ง
31 พ.ค. 2555 ผลของการใช้กระดานอัจฉริยะ (active board) ในการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 นายศิริวุฒิ บัวสมาน 1,373 ครั้ง
31 พ.ค. 2555 ผลของการเรียนรู้เพิ่มเติมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภท facebook ในการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาเคมี 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 นายศิริวุฒิ บัวสมาน 1,107 ครั้ง
31 พ.ค. 2555 ผลของการใช้สื่อมัลติมีเดียจากเว็บไซต์ www.youtube.com ในการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาเคมี 5 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 นายศิริวุฒิ บัวสมาน 1,217 ครั้ง
31 พ.ค. 2555 รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รหัส ง 30256 วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นายชนะ ศรีเพ็ญ 912 ครั้ง
23 พ.ค. 2555 การพัฒนาแบบฝึกปฏิบัติเทเบิลเทนนิส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ นายนำพล จุมพิศ 1,693 ครั้ง
16 พ.ค. 2555 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 รหัสวิชา ค33101 เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะ นางนิยตา วิลัย 1,555 ครั้ง
14 พ.ค. 2555 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาชีววิทยา เรื่อง ดุลยภาพของ สิ่งมีชีวิต โดยใช้วัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางบุญล้วน ชินวงษ์ 2,363 ครั้ง