Log in | วันจันทร์ที่ 25 มี.ค. 2562 | 22:56 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
5 ส.ค. 2553 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี 2,190 ครั้ง
5 ส.ค. 2553 โครงการศึกษาเบื้องต้น เรื่อง การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและทบทวนองค์ความรู้สำหรับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทั้งระบบโรงเรียนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี 1,488 ครั้ง
5 ส.ค. 2553 โครงการวิจัยและพัฒนาดัชนี เกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก สำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน 1,519 ครั้ง
5 ส.ค. 2553 โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้เพื่อคุณภาพการศึกษา นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1,693 ครั้ง
5 ส.ค. 2553 โครงการวิจัย เรื่อง กระบวนการชุมชนในการนำการละเล่นพื้นบ้านเป็นสื่อและกิจกรรมในการสอนในโรงเรียน ตำบลสทิ้งหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา อาจารย์ปัทมาพร ชเลิศเพ็ชร์ 5,219 ครั้ง
5 ส.ค. 2553 โครงการพัฒนาเชิงระบบเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้และคุณภาพในโรงเรียน ระยะที่ 3 นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1,180 ครั้ง
5 ส.ค. 2553 เครือข่ายวิจัยด้านเด็กและการศึกษาและการเตรียมการเพื่อจัดตั้งสถาบัน "รามจิตติ" เพื่อการวิจัยและขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้ ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ 1,139 ครั้ง
5 ส.ค. 2553 การศึกษาวิถีชีวิตของลาหู่นะ บ้านขอบด้ง เพื่อจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นในการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านขอบด้ง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นางเรียม สิงห์ทร 1,538 ครั้ง
5 ส.ค. 2553 การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กที่มีความสามารถและพฤติกรรมการเรียนที่แตกต่างกัน : กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านครูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) อ. วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี นางสาวชญาดา ดานุวงศ์ 2,011 ครั้ง
5 ส.ค. 2553 การศึกษาแนวทางและกระบวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในเขตชนบทพื้นที่ราบ ระยะที่ 2 : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อาจารย์ศรีสมร ใจผูก 1,981 ครั้ง