Log in | วันศุกร์ที่ 24 พ.ค. 2562 | 14:15 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
13 พ.ค. 2556 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส22104 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สุภาวดี เพชรปานกัน 883 ครั้ง
13 พ.ค. 2556 รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด สร้างสรรค์สังคม สร้างค่านิยมพลเมืองดีกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ธนกฤต ธรรมวณิชย์ 608 ครั้ง
8 พ.ค. 2556 รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง ราตรี ปรีชา 583 ครั้ง
7 พ.ค. 2556 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ33101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เจริญพร พิสาดรัมย์ 672 ครั้ง
2 พ.ค. 2556 การพัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง พอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สันติ พันธุ์ชัย 1,002 ครั้ง
2 พ.ค. 2556 รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม มาตรฐาน ส 2.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อุบลรัตน์ จัดนอก 832 ครั้ง
30 เม.ย. 2556 รายงานผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอนแบบ วัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) เรื่อง ลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สุภาพ ฤทธิ์บำรุง 924 ครั้ง
23 เม.ย. 2556 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5E) เรื่อง แรงและความดัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางณิชาภัทร กิติมา 869 ครั้ง
22 เม.ย. 2556 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษา เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วรัญญา วิศรุตเวศม์ 645 ครั้ง
22 เม.ย. 2556 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษา เรื่อง ชีวิตและครอบครัว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วรัญญา วิศรุตเวศม์ 646 ครั้ง