Log in | วันอังคารที่ 15 ต.ค. 2562 | 1:14 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
25 พ.ค. 2558 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง “เทคนิคการสอนศิลปะส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นานนรงค์ ทองสุก 166 ครั้ง
24 พ.ค. 2558 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ดวงดาว รายวิชา ดวงดาวและโลกของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (แผนการเรียนไม่เน้นวิทยาศาสตร์ อภิญญา จาดศรี 176 ครั้ง
22 พ.ค. 2558 รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษแบบเน้นกระบวนการ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาค นางอริศรา คำพันธ์ 145 ครั้ง
21 พ.ค. 2558 รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษแบบเน้นกระบวนการ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาค อริศรา คำพันธ์ 181 ครั้ง
17 พ.ค. 2558 การประเมินโครงการเขาคลองซองพอเพียง โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง สมปอง ชินตะวัน 148 ครั้ง
16 พ.ค. 2558 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานเกษตรน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านจะบังต เจริญ 178 ครั้ง
14 พ.ค. 2558 การศึกษาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนวัดบางสะแกใน สำนักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ทิวาพร ชาญธัญกรรม 326 ครั้ง
12 พ.ค. 2558 รายงานผลการสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป รายวิชา ท31101 ภาษาไทยพื้นฐาน ชุดหลักการใช้ภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภา นงค์นุช ศรีดามาตย์ 162 ครั้ง
11 พ.ค. 2558 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ชั้น ม.2 kanurak 276 ครั้ง
10 พ.ค. 2558 การพัฒนาชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางสาวพรทิพย์ แจ้งเดชา 222 ครั้ง